نویسنده = کمال حاج محمدنیا قالی باف
بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی ( .Mentha piperita L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 222-235

10.22067/jsw.v30i1.37317

احمد نظامی؛ مریم جانعلی زاده قزوینی؛ طیبه خیرخواه؛ مرتضی گلدانی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف


اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9697

فریده سادات حسینی؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف