اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آب و هوایی مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
آبیاری تکمیلی در اغلب مناطق ایران، جهت تولید مناسب محصولات زراعی ضروری می‌باشد. لذا به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس (Lens culinaris Medik.)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در این آزمایش، آبیاری به عنوان فاکتور اصلی شامل شش سطح (آبیاری در تمام مراحل فنولوژی گیاه، انجام یک بار آبیاری در هر کدام از مراحل شاخه‌دهی، گل‌دهی، غلاف‌دهی، پر شدن دانه‌ها و بدون آبیاری طی فصل رشد) و ارقام عدس (رباط، کالپوش و گچساران) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که آبیاری تکمیلی سبب بهبود معنی‌دار تعداد غلاف در بوته، وزن 100 دانه، عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک شد. به طوری که تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله گل‌دهی پس از تیمار آبیاری کامل، بالاترین مقدار این صفات (به استثنای وزن 100 دانه) را داشت. وزن 100 دانه در تیمارهای آبیاری در مرحله غلاف‌دهی و پر شدن دانه نسبت به آبیاری در مرحله گل‌دهی افزایش معنی‌داری داشت. در تیمار بدون آبیاری، رقم گچساران بیشترین عملکرد را تولید کرد. آبیاری در مرحله گل‌دهی بیشترین عملکرد را در بین سطوح آبیاری تکمیلی داشت، به‌طوری‌که این افزایش عملکرد در ارقام رباط، کالپوش و گچساران به ترتیب 60، 60 و 39 درصد نسبت به تیمار بدون آبیاری بود. با توجه به نتایج فوق، انجام یک نوبت آبیاری تکمیلی در مرحله گل‌دهی در افزایش تعداد غلاف و عملکرد عدس مؤثرتر بوده است.

واژه های کلیدی: آبیاری، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عدس

عنوان مقاله [English]

Effects of Supplementary Irrigation on Yield and Yield Components of Lentil (Lens culinaris Medik.) Cultivars in Mashhad Climate

نویسندگان [English]

  • F.S. Hosseini 1
  • A. Nezami 2
  • M. Parsa 1
  • K. Hajmohammadnia 1
1 Department of Agronomy and Plant Beerding, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Supplementary irrigation for suitable crops production in most area of Iran is necessary. In order to study supplementary irrigation effects on yield and yield components of three Lentil (Lens culinaris Medik.) cultivars, an experiment was carried out as split block based on randomized complete block design with three replications at Research Field, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. In this study, irrigation treatments (including irrigation in all phenological stages; irrigation in branching, flowering, podding and seed setting stage, and without any irrigation in the growing period) as main plot, and three lentil cultivars (Robat, Kalpoosh and Gachsaran) as sub plot were adjusted. Results showed that irrigation had significant effects on number of pods per plant, 100 seed weight, grain and biological yield. Maximum of these traits (except 100 seed weight) after complete irrigation treatment, was obtained at supplementary irrigation in flowering stage. Supplementary irrigation in podding and seed setting stages increased 100 seed weight as compared to irrigation in flowering stage. In without-irrigation treatment, the Gachsaran cultivar produced maximum grain yield. Irrigation in flowering stage increased yield of Robat, Kalpoosh and Gachsaran cultivars more than 60, 60 and 39% relative to the without-irrigation treatment, respectively. Based on the results, supplementary irrigation in flowering stage was more effective in increasing number of pods per plant and lentil yield.

Keywords: Irrigation, Grain yield, Biological yield, Lentil

CAPTCHA Image