نویسنده = سعید رضا خداشناس
کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 365-378

10.22067/jsw.v34i2.85190

سعید خلیفه؛ سیدعلیرضا اسماعیلی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس


برآورد دبی اوج ناشی از شکست سدهای خاکی بر اساس الگوهای آماری چندمتغیره

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 393-405

10.22067/jsw.v0i0.36606

مهسا نوری؛ سعید رضا خداشناس؛ حجت رضایی پژند


مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 286-295

10.22067/jsw.v0i0.21415

اشکان آل بویه؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس


برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگو های آماری چند متغیره

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1270-1280

10.22067/jsw.v0i0.23599

ندا یوسفی؛ سعید رضا خداشناس؛ حجت رضایی پژند؛ علی اصغر بهشتی


بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 669-679

10.22067/jsw.v0i0.28077

علیرضا غیثی؛ علی نقی ضیائی؛ سعید رضا خداشناس


بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی با محیط متخلخل در رودخانه‌های فصلی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1200-1214

10.22067/jsw.v1391i0.17049

رامین منصوری؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری؛ سعید رضا خداشناس


بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 1032-1041

10.22067/jsw.v0i0.15322

رضا رستمی جونقانی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری؛ سعید رضا خداشناس


مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان‌های زلال و رسوبدار

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2317

بنیامین نقوی؛ محمود فغفور مغربی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس؛ فاطمه کوروش وحید


مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف ا استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1734

بنیامین نقوی؛ سعید رضا خداشناس؛ محمود فغفور مغربی؛ کاظم اسماعیلی؛ فاطمه کوروش وحید


شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق)

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1495

مصطفی خیامی؛ شهناز دانش؛ سعید رضا خداشناس؛ کامران داوری


ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1013

سعید رضا خداشناس؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ حسن ناظریان