نویسنده = محمود فغفور مغربی
تأثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش‎هیدرولیکی در رمپ‎های سنگی

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1095-1104

10.22067/jsw.v29i5.31267

محمود فغفور مغربی؛ بهجت میرزنده دل


بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان زلال در آبگیرهای کف متخلخل

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 35-45

10.22067/jsw.v0i0.35748

سلمان پوراسماعیل؛ محمود فغفور مغربی


مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کانال‌های آبیاری با بستر موج‌دار

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9702

رضا بدیع زادگان؛ کاظم اسماعیلی؛ محمود فغفور مغربی؛ مجتبی صانعی


بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3251

فاطمه کوروش وحید؛ کاظم اسماعیلی؛ محمود فغفور مغربی؛ امین علیزاده؛ بنیامین نقوی


مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان‌های زلال و رسوبدار

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2317

بنیامین نقوی؛ محمود فغفور مغربی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس؛ فاطمه کوروش وحید


مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف ا استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1734

بنیامین نقوی؛ سعید رضا خداشناس؛ محمود فغفور مغربی؛ کاظم اسماعیلی؛ فاطمه کوروش وحید