مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کانال‌های آبیاری با بستر موج‌دار

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 پژوهشکده حفاظت و آبخیزداری

چکیده

چکیده
یکی از مهمترین پدیده‌های هیدرولیکی در جریان های متغیر سریع، پرش هیدرولیکی می‌باشد که در فاصله کوتاهی جریان از حالت فوق بحرانی به زیر بحرانی تغییر می‌نماید. اکثر پژوهشگران در تحقیقات خود سعی بر این دارند با تغییر ساختگاه تشکیل پرش، شرایط را برای بیشترین میزان اتلاف انرژی فراهم آورند. این امر موجب کاهش نسبت عمقهای مزدوج y2/y1 و طول پرش نسبت به پرش کلاسیک یا نوع A می‌شود. هدف از این پژوهش مطالعه پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با بستر سینوسی می‌باشد. در این پژوهش عمق موج t به طول موج s که با مقدار بدون بعد شیب موج t/sنشان داده می‌شود در محدوده 167/0 تا 75/0 و تغییرات عدد فرود اولیه بین6/4 تا 26/12 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد با به کارگیری بستر موج‌دار سینوسی در حوضچه آرامش، می‌توان شاهد کاهش، نسبت اعماق ثانویه به اولیه تقریباً به میزان 20 درصد در بیشترین مقدار خود در حدود عدد فرود 12 و کاهش طول پرش هیدرولیکی به میزان 35 درصد نسبت به پرش کلاسیک در این نوع از حوضچه ها بود.

واژه های کلیدی : پرش هیدرولیکی، بستر های موج‌دار سینوسی، شیب موج

عنوان مقاله [English]

Hydraulic Jump Properties in Irrigation Canals with Corrugated Bed

نویسندگان [English]

  • R. Badizadegan 1
  • K. Esmaili 1
  • M. Faghfour Maghrebi 1
  • M. Saneie 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Soil Conservation and Watershed Management Research Center, Tehran
چکیده [English]

Abstract
One of the most frequently encountered cases of rapid varied flow is the hydraulic jump. It occurs when a supercritical open channel flow changes into sub critical flow. In the present research, the experimental study of the hydraulic jump on seven sinusoidal corrugated beds with different wave steepness. The wave steepness of sinusoidal corrugated beds is in the range of 0.1667 to 0.75 and Froude number was in the range of 4.5 to 12.26. The results showed that the tail water depth of a jump on a corrugated bed is about 20% smaller than that on smooth bed in Froude number 12 and the length of jump on corrugated beds is about 35% less than that for smooth bed.

Keywords: Hydraulic jump, Corrugated bed, Wave steepness

CAPTCHA Image