نویسنده = �������� ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
2. اثر مدیریت آبشویی بر تغییرات شوری در سیستم آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی (مطالعه موردی: سمنان)

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 879-890

10.22067/jsw.v32i5.71960

حسین دهقانی سانیچ؛ حمیدرضا حاجی آقابزرگی؛ علی اصغر قائمی؛ مسعود نوشادی