کلیدواژه‌ها = رگرسیون خطی
بررسی تأثیر پارامترهای خاک بر ضرایب جذب فسفر در خاک‏های سنگین مناطق مختلف دشت قزوین

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 471-483

10.22067/jsw.v34i2.84512

بهنوش کمالی؛ علی مهدوی مزده؛ عباس ستوده نیا


مقایسه روش های رگرسیون خطی، زمین آماری و شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی کربن آلی در اراضی خشک دشت سیستان

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1250-1260

10.22067/jsw.v0i0.32714

احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ فریدون سارانی؛ مسعود هاشمی؛ اسماء شعبانی


تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی در دو خاک بکر و کشاورزی توسط شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 472-484

10.22067/jsw.v0i0.26036

حامد کاشی؛ هادی قربانی؛ صمد امامقلی زاده؛ سید علی اصغر هاشمی