کلیدواژه‌ها = توزیع اندازه ذرات
تغییرات مکانی ذرات معدنی خاک با استفاده از زمین آمار و سنجش از دور جهت پهنه‌بندی بافت خاک

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1207-1222

10.22067/jsw.v32i6.74046

فرخ اسدزاده؛ کمال خسروی اقدم؛ نفیسه یغمائیان مهابادی؛ حسن رمضانپور


رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1699-1710

10.22067/jsw.v29i6.44736

محمدجواد پژند؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی


پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 101-110

10.22067/jsw.v0i0.20928

علی سودمند؛ علی رضا کریمی؛ فرهاد خرمالی؛ حجت امامی