کلیدواژه‌ها = تحلیل حساسیت
ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه‌سازی بیلان آب در حوضه‌های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود)

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 849-863

10.22067/jsw.v32i5.68815

محمدامین امینی؛ غزاله ترکان؛ سعید اسلامیان؛ محمد جواد زارعیان؛ علی اصغر بسالت پور


مقایسه الگوسازی بارندگی ماهانه با مدل‌های SVM و ANFIS (مطالعه موردی: شهرگنبدکاووس)

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 236-246

10.22067/jsw.v30i1.37346

نسرین ضابط پیشخانی؛ سید مرتضی سیدیان؛ علی حشمت پور؛ حامد روحانی


ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آزاد دشت تبریز

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1137-1151

10.22067/jsw.v0i0.30126

مهری تبرمایه؛ عبدالرضا واعظی هیر


تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجود

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 350-373

10.22067/jsw.v0i0.33253

میثم مجیدی؛ امین علیزاده؛ مجید وظیفه دوست؛ علیرضا فریدحسینی