دوماه نامه
اثر تغییر کاربری اراضی بر شکل‌های فسفر معدنی در خاک‌های لسی منطقه توشن استان گلستان

سمیرا تجری؛ مجتبی بارانی مطلق؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 453-465

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.29183

چکیده
  شکل ها و پویایی فسفر در خاک می تواند تا حدود زیادی تحت تأثیر عملیات مدیریتی کشاورزی قرار گیرد. از آن‌جائی‌که فسفر معدنی منبع غالب برای جذب گیاهی است، لذا آگاهی از شکل های معدنی در خاک ها برای درک و دانستن زیست فراهمی فسفر و پایداری عملیات کشاورزی ضروری است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر شکل ها و توزیع فسفر معدنی ...  بیشتر

تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم)

تکتم جواهری؛ امیر لکزیان؛ پریسا طاهری؛ رضا خراسانی

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 1090-1099

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.33113

چکیده
  بخش عمده فسفر خاک به شکل آلی است. اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم از جمله ترکیبات آلی فسفردار خاک می باشند. قارچ های خاک نقش مهمی در تبدیل این ترکیبات به فرم معدنی ایفا می کنند. در میان قارچ ها، آسپرژیلوس یکی از انواع موثر در هیدرولیز ترکیبات آلی می باشد. به منظور مطالعه توانایی جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز بستره های اسید فیتیک و گلیسرو ...  بیشتر