کلیدواژه‌ها = غلظت عناصر غذایی
تأثیر آرسنیک بر غلظت های فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک و گیاه ذرت

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 627-643

10.22067/jsw.v31i2.55951

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمد بابا اکبری ساری


مطالعه محتوای برخی عناصر غذایی در ریشه و دانه ارقام گندم تلقیح شده با آزوسپیریلوم و قارچ مایکوریزا

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 102-113

10.22067/jsw.v0i0.24409

مجید جیریایی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ ابراهیم سپهر