کلیدواژه‌ها = تکامل خاک
مطالعه ژنتیکی ارتباط خاک و زمین‌نما در منطقه خشک فاریاب، استان کرمان

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 333-347

10.22067/jsw.v33i2.78434

زهرا مقبلی؛ حمیدرضا اولیایی؛ صالح سنجری؛ ابراهیم ادهمی


مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی خاک‏های یک ردیف پستی و بلندی مطالعه موردی: دشت بشار، استان کهگیلویه

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 478-489

10.22067/jsw.v31i2.53341

محمود انجوی نژاد؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی


ارتباط عناصر کم‌مصرف با برخی خصوصیات خاک و لندفرم در اراضی آهکی دشت گلپایگان

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 892-903

10.22067/jsw.v30i3.41596

مجتبی فتحی؛ احمد لندی؛ محمد طهرانی


ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم با کانی‌های رسی و تکامل خاک در برخی خاک های استان فارس

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 172-185

10.22067/jsw.v30i1.38048

نیلوفر صدری؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی؛ مهدی نجفی قیری