کلیدواژه‌ها = آبخوان ساحلی
شبیه‌سازی پیشروی آب‌شور در آبخوان‌های ساحلی (مطالعه موردی: سواحل جنوبی دریای خزر)

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 269-286

10.22067/jsw.v34i2.79639

مینا نصیری؛ مهدی حمیدی؛ حمید کاردان مقدم


تأثیر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه بر روند تغییرات تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان رشکان)

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 301-316

10.22067/jsw.v34i2.81370

مهدی مطلبیان؛ حجت احمدی؛ امیر رئوف؛ نیک کارترایت


پیش‌بینی گوه‌ی آب شور تحت شرایط پیشروی و پسروی با استفاده از مدل‌های CTRAN/W و SEAWAT

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 13-27

10.22067/jsw.v32i1.68090

حجت احمدی؛ محمد همتی؛ مهدی مطلبیان