کلیدواژه‌ها = جریان غیرماندگار
ارزیابی سازه‌های کنترل و تنظیم کانال اصلی شیب آب با استفاده از HEC-RAS

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1059-1074

10.22067/jsw.v30i4.44841

مریم محمدی؛ فرزاد حسن پور؛ مجید عزیزپور پیرسرائی


حل شبه تحلیلی معادله‌ی سنت و نانت در محدوده جریان یکنواخت

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1427-1437

10.22067/jsw.v29i6.32422

محمد مهدی حیدری؛ صلاح کوچک زاده


مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 286-295

10.22067/jsw.v0i0.21415

اشکان آل بویه؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس


تطبیق آزمایشگاهی مدل هیدرودینامیکFLDWAV برای کاربرد در کانال‌های آبیاری و زهکشی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13626

حمید مقیم‌زاده؛ صلاح کوچک زاده؛ عاطفه پرورش ریزی