کلیدواژه‌ها = کرمانشاه
برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبس و تصاویر لندست در ماهیدشت

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 706-716

10.22067/jsw.v30i3.41372

بهمن فرهادی بانسوله؛ علیرضا کریمی؛ همایون حصادی


اثرات کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی سویا در منطقه کرمانشاه

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 551-559

10.22067/jsw.v0i0.31375

مریم اسمعیلی؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ مختار قبادی


واکاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 886-896

10.22067/jsw.v0i0.15292

امیر اعظمی؛ کیومرث زرافشانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ علی گرجی