کلیدواژه‌ها = رسوب
ارزیابی اثر کاربری جنگل و مرتع بر فرسایش بین‌شیاری و برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در جنوب شرقی ایران

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 455-469

10.22067/jsw.v34i2.83911

آرزو شریفی؛ حسین شیرانی؛ علی اصغر بسالت پور؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی


مقایسه تولید رواناب سطحی، ‌هدررفت خاک و عناصر غذایی در آبخیز‌های نمونه و شاهد کاخک، استان خراسان رضوی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 920-929

10.22067/jsw.v30i3.41653

داود داودی مقدم؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ محمود اعظمی راد


اثرات آتش سوزی بر خصوصیات خاک، فرسایش و رژیم هیدرولوژی حوضه آبخیز دریاچه زریبار

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 618-631

10.22067/jsw.v30i2.48630

شیرکو ابراهیمی محمدی؛ محمود آذری؛ اسماعیل منوچهری