رسوبات معلق: تخمین گری مناسب برای هدررفت مواد آلی خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرّس، مازندران، نور

چکیده

چکیده
رسوبات معلق ناشی از فرسایش‌های پخشی زمینه ساز انتقال و هدررفت عناصر و مواد غذایی موجود در خاک بوده که تأثیر زیادی بر کاهش حاصل خیزی خاک دارد. فرسایش خاک نقش مهمی در هدررفت مواد آلی خاک داشته، و لذا مقایسه ارتباط اجزای فرایندهای مختلف آن با ماده آلی حائز اهمیت فراوان است. از طرفی تاکنون ارتباط بین انتقال رسوب و هدررفت مواد آلی به‌ندرت مورد توجه قرار گرفته، لذا تحقیق حاضر به صورت مطالعه موردی و با هدف بررسی ارتباط بین رسوب معلق حاصل از فرسایش خاک و ماده آلی در حوزة آبخیز جنگلی آموزشی کجور با مساحت 13263 هکتار از طریق نمونه برداری واندازه گیری هم زمان رسوب معلق و محتوای ماده آلی موجود در آن انجام پذیرفت. برداشت نمونه آب و رسوب معلق با استفاده از روش انتگراسیون عمقی و تعیین غلظت رسوب معلق به وسیله روش برجاگذاری و تخلیه آب صورت گرفت. میزان ماده آلی موجود در رسوبات نیز از طریق سوزاندن تعیین گردید. سپس ارتباط بین متغیّرهای مورد بررسی با استفاده از آماره های توصیفی و رگرسیون دو متغیره ارزیابی شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده تغییرات زیاد مقادیر ماده آلی و رسوبات معلق با ضریب تغییرات به ترتیب حدود 150 و 107 درصد و از طرفی هم سویی روند آن ها با روابط رگرسیونی حاصل در مقاطع زمانی مختلف با ضریب همبستگی بین 48/0 (01/0>P) تا 94/0 (001/0>P) و خطای تخمین و تأیید به ترتیب کم تر از 83/26 و 60/26 درصد بوده است.

واژه‌های کلیدی: حوزه آبخیز کجور، رسوبات معلق، ماده آلی، فرسایش خاک

عنوان مقاله [English]

Suspended Sediment: A Suitable Estimator for Soil Organic Matter Loss

نویسندگان [English]

  • S.H.R. Sadeghi
  • P. Saeidi
Tarbiat Modares University, Noor Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Suspended sediment resulted from distributed soil erosions facilitates soil nutrients transportation and influences soil depletion. Soil erosion plays a key role in loss of organic matter and therefore study of the relationship between organic matter and soil erosion processes and soil nutrient loss is very important. The present case study was conducted in Kojour Educational Forest Watershed with an area of 13263 ha to determine the relationship between eroded suspended sediment and organic matter through daily sediment sampling and measurement of suspended sediment. The water and suspended sediment sampling was made via depth-integration. The determination of suspended sediment and organic matter contents was made by decantation and loss on ignition methods, respectively. Then the relationship between variables was assessed by bivariate regression method and descriptive statistics. The results of this study showed that there were high variations of organic matter and suspended sediment with respective coefficient of variation of 150 and 107. Similar trend in variation for both variables in different time periods was also proved by developing regression models with correlation coefficients from 0.48 (P

CAPTCHA Image