اثر فاضلاب کارخانه چرم سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
کروم جزء فلزاتی است که به دلیل ویژگیهای خاص، کاربردهای متعددی در صنایع گوناگون دارد. به موازات گسترش استفاده از این فلز، ورود آن به محیط زیست نیز افزایش یافته که این مسأله به طور بالقوه خطرات زیست محیطی متعددی را در بردارد. در بخش اول این پژوهش که با هدف بررسی اثر پساب کارخانجات چرم‌سازی بر رفتار کروم در خاک صورت گرفت، بخشی از خاکهای تحت تأثیر فاضلاب تصفیه نشده شهرک چرم‌شهر مشهد مورد ارزیابی قرار گرفتند و مقدار کروم کل، کروم 6 ظرفیتی و نسبت توزیع کروم در شکلهای تبادلی، مواد آلی، کربناتی و باقیماندة این خاکها بررسی شد. بخش دوم این پژوهش با هدف بررسی اثر مقدار کروم وارد شده به خاک، بافت خاک و مقدار مادةآلی بر توزیع کروم در شکلهای مختلف در طول زمان انجام شد. در این بخش روند احیاء شدن کروم 6 ظرفیتی نیز با گذشت زمان مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی خاکهای تحت تأثیر فاضلاب در منطقة چرم‌شهر، آلودگی این خاکها با کروم تا عمق 45 سانتیمتری از سطح مشاهد شد. در عصاره‌گیری پی در پی این خاکها مشخص شد که در حدود 90% از کروم در شکل باقیمانده قرار دارد. ترتیب توزیع کروم درشکلهای مختلف این خاکها به صورت زیر بود.
شکل باقیمانده< شکل کربناتی< شکل موادآلی< شکل تبادلی
نتایج نشان داد که زمان اثر بسیار مهمی بر توزیع کروم در شکلهای مختلف، بخصوص در زمان کوتاه از ورود کروم به خاک دارد. اگرچه تیمارهای اعمال شده به جز موارد معدودی از نظر آماری تأثیر معنی‌داری بر توزیع کروم در شکلهای مختلف نداشتند، ولی از مهمترین نتایج این بخش می‌توان به افزایش سهم کروم در شکل تبادلی با افزایش مقدار کروم وارد شده به خاک اشاره کرد که از دیدگاه زیست محیطی دارای اهمیت بسیار می باشد.

واژه‌های کلیدی: کروم، ماده آلی، شکل شیمیایی، زمان

عنوان مقاله [English]

The effect of leather processing industries' waste water on chromium and its fractions in soil

نویسندگان [English]

  • H.R. Mohammadpouran 1
  • A. Fotovat 1
  • Gh. Haghnia 1
  • A. Halajnia 2
  • M. Chomsaz 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Chromium is among the metals that has numerous applications in various industries due to its specifications. Widespread use of this metal in different industries has unfortunately been accompanied by its increased release into environment and this entails numerous environmental hazards. In the first phase of the research that was conducted to evaluate the effect of the leather processing companies' sewage on chromium behavior on soil, samples of soil affected by the sewage of leather processing companies were studied Hexavalent chromium and chromium distribution ratio in exchangeable organic, carbonated and residual fractions of these soils were examined. The second phase of this research was conducted to assess the effect of time, chromium, soil texture and soil organic mater on chromium distribution in soil fractions. In this phase of the research also the reduction process of hexavalent chromium with time was evaluated. In the evaluation of the soils affected with chromium in Charmshahr area of Mashhad the contamination was observed in 45-centimeter depth of the soil. In sequential extractions of these soils it was shown that 90% of the chromium was in the residual fraction. The chromium distribution order in various fractions of these soils was as follows:
Exchange fraction> Organic fraction> Carbonated fraction> residual fraction
The results showed that time had an important effect on the chromium distribution in various soil fractions especially in short term. Treatments of this section had not a significant effect on the chromium distribution in various fractions statistically except in limited cases. Among the most important results of this phase, we can cite the increased contribution (percentage) of chromium to exchangeable fraction with increased level of chromium in soil and this is so important from the environmental point of view.

Key word: Chromium, Organic matter, Fraction

CAPTCHA Image