اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 پژوهشکده علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

چکیده
اورانیوم به عنوان فلزی سنگین و رادیواکتیو به طور طبیعی در پوسته زمین پراکنده شده است. در بسیاری موارد پراکندگی طبیعی آن به علت فعالیت‌های انسانی افزایش یافته که این امر موجب آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی به اورانیوم می‌شود و سپس اورانیوم می‌تواند از طریق خاک آلوده وارد چرخه غذایی بشر شود. بوسیله مطالعه توزیع شکل‌های مختلف اورانیوم و سایر آلاینده‌های رادیواکتیو در خاک قادر به بررسی توزیع و حرکت پذیری اورانیوم در طول زمان و در نتیجه خطرات آنی و بلند مدت آن برای خاک و محیط زیست خواهیم بود. در این مطالعه روش عصاره‌گیری دنباله‌ای تسیر برای بررسی توزیع دو سطح 585 و 3240 Bq/kgاورانیوم ((238U در دو زمان 30 و 90 روز انکوباسیون در یک خاک آهکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اورانیوم عمدتاً با بخش کربناتی خاک پیوند یافته است (62 %) و این مقدار با افزایش اورانیوم در خاک افزایش می‌یابد. همچنین ارتباط اورانیوم با بخشهای مختلف خاک در طول زمان انکوباسیون تغییر می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: توزیع اورانیوم، عصاره‌گیری دنباله ای، خاک آهکی

عنوان مقاله [English]

The effect of concentration and time in distribution of uranium in one calcareous soil

نویسندگان [English]

  • S. Bagherifam 1
  • A. Lakziyan 1
  • S.J. Ahmadi 2
  • B. Salimi 2
  • F. Asghari zadeh 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Nuclear Science Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI
چکیده [English]

Abstract
Uranium as a natural radioactive heavy metal widely disperses throughout the earth's crust. In many cases, the natural abundance has been re-distributed due to anthropogenic activities, resulting in radionuclide contamination in groundwater and surface soil. Uranium through the plant uptake can enter the chain. The degree of speciation of radio nuclides in soils in areas with differing levels of uranium is of great interest in order to further the knowledge of the processes that determine the mobility and distribution of these contaminants from the installation, and consequently the potential short and long term risks. In the present work, we used a sequential extraction procedure based on Tessier’s method to determine the fractionation of uranium in a calcareous soil. The effects of two levels of uranium, 585 and 3240 Bq/kg 238U on the uranium distribution in soil fractions at 30 and 90 days of incubation were studied. The results indicated that U primarily associated with the carbonate fraction (62%) and increased by increasing the uranium level in soils. A comparison of extraction results from different incubation times showed that the pattern of uranium association with different fractions changed during the time of incubation.

Keywords: Distribution of uranium, Sequential extraction, Calcareous soils

CAPTCHA Image