نقش آنزیم ACC دآمیناز باکتریایی در کاهش اثرات منفی شوری بر رشد کلزا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 موسسه خاک و اب کرج

چکیده

چکیده
در این تحقیق به منظور پی بردن به نقش آنزیم ACC دآمیناز در کاهش اثرات منفی شوری بر گیاه کلزا، در یک آزمون گلدانی، سویه Pseudomonas fluorescens strain P12 که یک باکتری ریزوسفری مفید و دارای توان تولید ACC دآمیناز است با سویه موتانت آن (Pm12) که از طریق شیمیایی و با استفاده ار ماده جهش زای اتیل‌متان سولفونات (EMS) فاقد فعالیت آنزیم ACC دآمیناز شده بود مقایسه گردید. نتایج بدست آمده از آزمون مقایسة کاربرد باکتریP12 با باکتری موتانت آن (Pm12)، نشان داد که سویه تیپ وحشی توانست هم در شرایط شور و هم در شرایط غیر شور کلیه شاخص‌های رشد کلزا شامل وزن تر و خشک اندام‌هوایی، وزن خشک ریشه، طول اندام‌هوایی و مقدار سبزینگی برگ را نسبت به سویه موتانت به طور معنی‌داری افزایش دهد. همچنین براساس نتایج بدست آمده از این آزمون، گیاهان مایه زنی شده با P12 نسبت به گیاهان مایه‌زنی‌شده با Pm12 مقدار سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم بیشتری جذب کردند. این افزایش جذب در گیاهان تیمار شده با سویه P12 می‌تواند حاصل افزایش رشد ریشه و در نتیجه افزایش سطح جذب ریشه باشد. تحقیق حاضر، از طریق مقایسه رفتار باکتری تیپ وحشی P12 و موتانت Pm12 ، بطور مستقیم نشان داد که آنزیم ACC دآمیناز عامل توانایی سویه P. fluorescens P12 در افزایش رشد گیاهچه‌های کلزا و همچنین افزایش تحمل آن در حضور سطوح مختلف شوری به عنوان عامل بازدارنده رشد می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: ACC دآمیناز، سودوموناس، شوری، کلزا

عنوان مقاله [English]

The roll of bacterial ACC deaminase enzyme on the alleviation of negative effects of salinity on canola growth

نویسندگان [English]

  • A.R. Akhgar 1
  • K. Khavazi 2
1 Soil Science, Department, Vali -Asr University
2 Soil and Water Research Institute
چکیده [English]

Abstract
In this study a greenhouse experiment was conducted to evaluate the role of ACC deaminase enzyme on alleviation of salinity stress of canola plant. Canola plants were exposed to Pseudomonas fluorescens strain P12 which contains a rhizobacter capable of producing Pseudomonas fluorescens in comparison with plants exposed to mutant Pm12 unable to produce the required enzyme. The mutant was chemically produced using Ethyl Methane Sulfonate (EMS). Comparison of wild strain P12 with its mutant Pm12 indicated that under both saline and non-saline conditions, strain P12 significantly enhanced canola growth parameters including shoot fresh and dry weight, root dry weight, shoot length and green area index. In addition, canola plants inoculated with strain P12 absorbed higher rates of sodium, potassium, calcium, and magnesium, which can be attributed to enhanced roots growth. However, comparing strains P12 with Pm12 indicated that the production of ACC deaminase enzyme by P12 enhanced canola salinity tolerance and consequently, its growth.

Keywords: ACC deaminase, Pseudomonas sp., Salinity, Canola

CAPTCHA Image