پیش بینی تغییرات اقلیمی خراسان جنوبی در دوره 2039 -2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل ECHO-G

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اقلیم شناسی

2 پژوهشکده اقلیم شناسی خراسان جنوبی

چکیده

چکیده
در این مقاله داده‌های سناریوی A1 مدل گردش عمومی جو ECHO-G که هم اکنون در دانشگاه هامبورگ آلمان و مرکز تحقیقات هواشناسی کره جنوبی اجراء می‌شود، برای ارزیابی تغییرات اقلیمی، خشکسالی، یخبندان استان خراسان جنوبی در دوره 2010 تا 2039 میلادی توسط مدل آماری LARS-WGریز مقیاس شدند. در این تحقیق از داده‌های دمای کمینه، دمای بیشینه،تابش و بارش مدل ECHO-G و داده‌های واقعی شش ایستگاه استان شامل بیرجند، نهبندان، فردوس، قائن، بشرویه و خور بیرجند استفاده شد. نتایج کلی بررسی ها برای دوره مذکور حاکی از افزایش4 درصدی بارش در استان، کاهش تعدادروزهای یخبندان و افزایش میانگین سالانه دما درحدود 3/0 درجه سانتیگراد می‌باشد که بیشترین افزایش ماهانه دما مربوط به فصل زمستان به میزان یک درجه سانتیگراد خواهد بود. همچنین تعداد روزهای خشک در شهرستان‌های شمالی این استان شامل بشرویه، فردوس و قاین افزایش و در شهرستانهای جنوبی آن شامل بیرجند، خوربیرجند و نهبندان کاهش می‌یابد و بطورکلی خشکسالی‌های این استان در دوره 2039-2010 کاهش می یابند.

وا‌‌ژه‌های کلیدی: مدل گردش عمومی جو، LARS-WG، خراسان جنوبی، تغییر اقلیم

عنوان مقاله [English]

Climate Change prediction of South khorasan Province During 2010-2039 by Using Statistical Downscaling of ECHO-G Data

نویسندگان [English]

  • F. Abassi 1
  • S. Malbusi 1
  • I. Babaeian 1
  • M. Asmari 1
  • R. Borhani 2
1 Climatologically Research Institute
2 South Khorasan Meteorological office
چکیده [English]

Abstract
In this research, four meteorological set of data including maximum temperature, minimum temperature, precipitation and radiation from ECHO-G, under A1scenario have been used for climate change detection over south khorasan. ECHO-G is a General circulation model that currently is used in Hamburg university and Korea meteorological research institute. In this research climate change assessment has been studied for the period of 2010-2039. Analysis of downscaled meteorological parameters by Lars-WG model over six meteorological stations of South khorasan have been performed. The results showed that annual mean of precipitation will increase by 4 percent. Annual mean temperature are projected to increase by 0.3 °C, with maximum temperature increase of 1°C in winters. Our results revealed that the number of dry days in northern stations including Boshruyeh, Ferdous and Ghayen will increase in Comparison to the their normal values but it will decrease in the southern stations of Birjand, Khor and Nehbandan.


Keywords: General Circulation model, Lars-WG, South Khorasan, Climate Change

CAPTCHA Image