بررسی کارایی استفاده از کود نیتروژن در گیاه اسفناج

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران

چکیده

چکیده
افزایش کارایی مصرف کود یکی از راه های مدیریت مصرف کود در بخش کشاورزی است. در این تحقیق، در یک مطالعه مزرعه ای اثر نیتروژن بر کارایی استفاده از کود در گیاه اسفناج (Spinacea oleracea) در منطقه ورامین بررسی شد. آزمایش در طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در 5 سطح 0، 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 5 سطح 0، 5/37، 50، 5/62 و 75 کیلوگرم فسفر (P2O5) در هکتار انجام گردید. وزن تازه و نیترات ساقه و برگ اسفناج، اندازه گیری شد. بر اساس نتایج، کارایی استفاده از کود با عملکرد گیاه اسفناج رابطه مستقیم و غیر خطی داشت. اثر ساده نیتروژن و فسفر بر کارایی استفاده از کود معنی دار بود ولی اثر متقابل آنها معنی دار نشد. در اثر ساده نیتروژن همبستگی مثبتی میان کارایی استفاده از کود و بازده زراعی مشاهده شد ولی در اثر ساده فسفر همبستگی مثبتی میان کارایی استفاده از کود با کارایی استفاده از آب و عملکرد وجود داشت. در اثر متقابل نیتروژن و فسفر همبستگی مثبتی میان کارایی استفاده از کود با بازده زراعی و نیترات مشاهده گردید. مناسب ترین تیمار برای حصول عملکرد و کارایی استفاده از کود بهینه در گیاه اسفناج، تیمار 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 50 کیلوگرم فسفر (P2O5) در هکتار بود.

واژه‌های کلیدی: اسفناج، کارایی استفاده از کود، نیتروژن

عنوان مقاله [English]

Nitrogen Use Efficiency of Spinach

نویسنده [English]

  • M. Sadeghi Pour Marvi
Agricultural and Natural Resources Resaerch Center of Tehran Province
چکیده [English]

Abstract
Fertilizer Use Efficiency (FUE) is one way of improving the fertilizer management in agriculture. In this study, spinach (Spinacea Oleracea) was used as a case study vegetable to determine its nitrogen use efficiency in Varamin, Iran. An experiment was conducted using split plot design with three replications. Treatments included of five levels of N as 0, 150, 200, 250 and 300 kg ha-1 and five levels of phosphate as 0, 37.5, 50, 62.5 and 75 kg P2O5ha-1. Both fresh weight and nitrate content of leaf were measured. The optimum value of FUE obtained by applying 250 kg Nha-1.

Keywords: Spinach Fertilizer Use Efficiency, Nitrogen

CAPTCHA Image