پهنه بندی غلظت سرب، روی و کادمیم در خاک با استفاده از داده های ماهواره Landsat ETM+ در جنوب شهرستان اصفهان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

چکیده
استخراج معادن، تغلیظ و حمل و نقل کانی ها، جنوب شهر اصفهان و حومه ی سپاهان شهر را در معرض آلودگی و ساکنین آن ها را به دلیل وجود عناصر سنگین در معرض خطر قرار داده است. امروزه به طور معمول از اسپکتروفتومتر و انعکاس طیفی برای تخمین خصوصیات خاک و غلظت آلوده کننده ها استفاده می شود. این تحقیق برای مطالعه پتانسیل های اطلاعات ماهواره Landsat ETM+ برای تخمین و پهنه بندی پراکنش عناصر سنگین در جنوب شهر اصفهان انجام شد. در طی فعالیت میدانی 100 نمونه خاک سطحی بصورت تصادفی تهیه شد. نمونه ها هوا خشک شده و بخش ریز (ذرات کوچکتر از 2 میلی متر) بوسیله اسید نیتریک 4 مولار در C°80 تیمار شدند و غلظت کل سرب، روی و کادمیم بوسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. آنالیز آماری نشان می دهد که همبستگی منفی و معنی داری بین غلظت عناصر سنگین و اطلاعات طیفی مرئی و مادون قرمز نزدیک وجود دارد و نتیجتاً امکان پهنه بندی آلوده کننده ها به کمک این باندها وجود دارد. پراکنش مکانی غلظت عناصر سرب، روی و کادمیم به کمک چندین معادله رگرسیون چندگانه گام به گام پهنه بندی گردید. نتایج نشان می دهد که غلظت آلوده کننده های سرب و روی در نزدیکی سپاهان شهر بالای حد آستانه است ولی برای کادمیم در حال حاضر آلودگی خاک جدی نیست.

واژه های کلیدی: آلودگی خاک، عناصر سنگین، Landsat ETM+، پهنه بندی

عنوان مقاله [English]

Mapping Concentrations of Pb, Zn and Cd in Soils Using Landsat ETM+ Data

نویسندگان [English]

  • M. Dayani
  • M. Naderi
  • J. Mohammadi
Dept. of Soil Science, Faculty of Agriculture Shahre kord University
چکیده [English]

Abstract
Mine excavation, concentration and transportation of minerals make Southern Esfahan municipality and suburb of Sepahanshahr vulnerable to pollution and endanger their people by heavy metals. Nowadays, spectrophotometers and spectral reflectance of soils in different parts of spectrum are applied for estimating soil characteristics and pollutants. This research was conducted to study the potential of Landsat ETM+ data for estimating and mapping spatial distribution of heavy elements in the Southern Isfahan municipality. During a field survey 100 surface soil samples were collected randomly. Samples were air dried and fine earth was treated by 4 M HNO3 (at 80 °C) and total Pb, Zn and Cd concentration was measured by Atomic Absorption Spectrophotometer and ICP. Statistical analysis reveals negative and significant correlation coefficient between concentration of heavy metals and visible and NIR data and consequently, possible delineation of heavy metals. Spatial distribution of Pb, Zn and Cd concentration mapped using several stepwise multiple regression equations. Results indicate that concentration of Pb, and Zn are above the thresholds and that of Cd is not serious at the moment in proximity of Sepahanshahr.

Keywords: Soil pollution, Heavy metal, Landsat ETM+, Mapping

CAPTCHA Image