ارزیابی مدل خطی (شوری – ضریب دی الکتریک) برای اندازه گیری شوری محلول خاک با استفاده از TDR

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
انعکاس سنج زمانی4 به طور گسترده در خاک برای اندازه گیری میزان ضریب دی الکتریک(Ka) و شوری کل خاک(σa) استفاده می‌شود. از اندازه‌گیری شوری کل و ضریب دی الکتریک برای اندازه گیری شوری محلول خاک(σp) استفاده می‌گردد. هیل هورست (4) تئوری مدل رابطه خطی بین شوری کل خاک و ضریب دی الکتریک را در خاک مرطوب ارائه نمود. همچنین از این رابطه خطی برای به دست آوردن شوری محلول در خاک هائی با بافت‌های مختلف بدون استفاده از کالیبراسیون مخصوص برای هر خاک استفاده کرد. هدف از این مطالعه ارزیابی مدل خطی فوق با داده‌های به دست آمده از TDR می‌باشد. مطالعات قبلی در این زمینه عمدتاً در بافت‌های سبک انجام شده و در این مطالعه از بافت‌های رسی، لومی رسی، لومی، سیلتی رسی، لوم رس شنی استفاده شده است. نتایج نشان داد که این مدل خطی برای بافت‌های سبک نتایج بهتری نسبت به بافت‌های متوسط تا سنگین می‌دهد و دلیل آن، کاهش r2 به علت کاهش ضریب دی الکتریک در آب موجود در خاک هایی با بافت سنگین می‌باشد در صورتی که در مدل خطی این ضریب دی الکتریک ثابت و برابر با80 (در دمای 20 درجه سانتی گراد) در نظر گرفته شده است.

واژه‌های کلیدی: انعکاس سنج زمانی، قابلیت هدایت الکتریکی، ضریب دی الکتریک

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Linear Model of Dielectric Constant-Electrical Conductivity for Estimation of Soil Solution Electrical Conductivity with TDR

نویسندگان [English]

  • D. Namdar Khojasteh 1
  • M. Shorafa 2
  • M. Fazeli Sangani 1
1 Dept. of Soil Science, University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Time domain reflectometry (TDR) is a widely used method for measuring the dielectric constant (Ka) and bulk electrical conductivity (σa) in soils. The TDR-measured σa and Ka can be used to calculate the soil solution electrical conductivity, (σp). A theoretical model describing a linear relationship between bulk electrical conductivity, σa, and dielectric constant, Ka, in moist soil was already presented. By using this linear relationship, the pore water electrical conductivity, σp, can be estimated in a wide range of soil types without soil-specific calibration. The objective of this study was to evaluate the linear model presented previously for TDR. The previous study was on light texture soils but in this study we used clay, clay loam, loam, silty clay and silty clay loam textures. The results showed that the linear model performed well for light texture soils but not for heavy textures. Such poor result for heavy texture is mainly due to this fact that dielectric constant pore water was lower than 80 which was proposed as default by model. This study showed that for heavy texture soils dielectric constant of pore water is smaller than light textured soils.

Keywords: Time-domain Reflectometry, Electrical conductivity, Dielectric constant

CAPTCHA Image