بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه آموزشی علوم و مهندسی آب-دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت در کلان شهرها از یک سو و رشد فعالیتهای صنعتی بزرگ از سوی دیگر باعث ایجاد تغییراتی بر خرداقلیم مناطق شهری شده است. یکی از عوامل عمده این تغییرات را می‌توان تبدیل شدن کلانشهرها به جزایر گرمایی دانست. بررسی تغییرات پارامتر‌های اقلیمی در شهرها با در نظر گرفتن شرایط مطلوب زیستی برای انسان از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان مطالعه تغییرات بارندگی که نقش مهمی در تعدیل آب و هوا و کاهش آلودگی شهرها دارد، ضرورت پژوهش‌های بیشتر را در این خصوص نمایان می‌کند. در این پژوهش، تغییرات بارندگی برای بررسی تغییرات خرداقلیم منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. بمنظور مطالعه این پدیده از نمایه UHI استفاده شد. این نمایه که بر اساس تفاوت دمای شهر با منطقه همجوار که تحت تأثیر افزایش دمای شهر نمی باشد است، امکان مطالعه تغییرات دمایی شهر را فراهم می‌نماید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در ایستگاه مشهد تغییرات دمایی ناشی از جزیره گرمایی با روند تغییرات بارندگی همبستگی معنی داری داشته و با اطمینان قابل قبولی می‌توان تأثیر جزیره گرمایی را بر روی بارندگی پذیرفت. بر اساس این پژوهش پدیده جزیره گرمایی مشهد در فصل‌های سرد باعث کاهش بارندگی و در فصل‌های گرم باعث افزایش آن شده است.

واژه‌های کلیدی: جزیره گرمایی، آلودگی هوا، خرد اقلیم، تغییر اقلیم

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of UHI on Mashhad Precipitation

نویسندگان [English]

  • M. S. Ghazanfari 1
  • A. Alizadeh 1
  • M. Naseri 1
  • A.R. Farid-hosseini 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Dept. of water engineering College of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Urban expansion, pollution augmentation, and extention of major industrial activities in metropolitan areas impacted local climates of major cities. Transforming big cities into heat islands is one of the most prominent results of such a micro-climate change. In this study, variation of precipitation, temperature and some other important climatic parameters including relative humidity, and percentage of cloudiness were reviewed in order to study micro-climate change. The city of Mashhad selected for this study, as metropolitan area. The study was performed by comparing the climate parameters of this city with the neighboring regions, which were identified as the same climate category. Due to the effective role of rainfall in the urban weather modification and decreasing of pollution, rainfall variation is more important and crucial. The result of this research showed that the rainfall variation followed the temperature trend. A significant correlation between temperature and precipitation change showed the effect of heat island on urban climate parameters. The urban heat island phenomenon increase the hot season rainfall while its effects on cold season rainfall decrease.

Keywords: Urban Heat Island, Air pollution, Microclimate, Climate change

CAPTCHA Image