بررسی تأثیرعوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور بررسی و ارزیابی اثرات سیاست‌های قیمتی (قیمت تضمینی گندم در هر دوره و در دوره ماقبل)، عوامل محیطی (سطح زیر کشت) و اقلیمی (متوسط درجه حرارت حداقل و حداکثر، مجموع کل بارندگی سالانه، مجموع درجه-روز سرمائی سال و مجموع درجه-روز گرمایی سال) بر عملکرد گندم در محدودة خراسان رضوی (9 شهرستان)، تحقیق حاضر برای دوره آماری 13 ساله 72 -71 تا 84-83 انجام شد. در این پژوهش از الگوی داده‌های تابلویی برای بررسی اثرات تغییرات مقطعی و سری زمانی پارامترهای ورودی بر عملکرد گندم‌ استفاده شد. بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که متغیرهای متوسط درجه حرارت حداقل، قیمت دوره قبل و بارندگی بهاره به طور منحصر به فردی دارای اثرات مثبت و قویاً معنی‌دار و متغیر درجه - روز سرمائی نیز دارای اثر منفی و معنی‌دار بر عملکرد گندم می‌باشند. اگرچه معنی داری تخمین‌های حاصله در سطح اطمینان 95% بالا بوده، اما نتایج بدست آمده از الگوی اثرات تصادفی یک جانبه حاکی از کم کشش بودن عملکرد گندم نسبت به متغیرهای ورودی بوده، به طوری که کشش آن نسبت به متوسط درجه حرارت حداقل، قیمت دوره قبل، بارندگی بهاره عملکرد گندم درجه - روز سرمائی به ترتیب 26/0، 13/0، 15/0 و 28/0- می‌باشد. از این رو، تخمین‌های حاصله حاکی از کم کشش بودن عملکرد گندم نسبت به متغیرهای ورودی می‌باشد و در بین متغیرهای مورد بررسی، عملکرد گندم نسبت به متغیر درجه- روز سرمائی حساسیت بیشتری را نشان می‌دهد. بررسی‌ها همچنین نشان دادند که الگوی اثرات تصادفی یک جانبه برای تخمین تابع عملکرد گندم مناسب است.

واژه‌های کلیدی: عملکرد گندم، داده‌های تابلوئی، متغیر اقلیمی، متغیر قیمتی، الگوی جزء خطای یک جانبه و دو جانبه، خراسان رضوی

عنوان مقاله [English]

Evaluating Eco-Climatict Variables on Wheat Yield Using Panel Data Model

نویسندگان [English]

  • N. Salehnia
  • M. A. Falahi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
In order to evaluation the effects of price policies (wheat guarantee price in each period and its price lag), environmental (planted area) and climatic (Min and Max average temperature, total annual precipitation, cold-day degree and hot-day degree) factors, we considered wheat yield in Razavi-Khorasan Province (9 cities) for a 13-year statistical period (1371-72 to 1383-84). In this study, we used Panel Data Model to evaluate and analyze the effects of cross-sectional and time- series variations of explicative variables on Wheat Yield. The results show that Min Average temperature, Price of previous period and Spring Precipitation variables have significant and positive effects and Cold-degree day variable has a significant and negative effect on Wheat Yield. Although the significance of the estimations in 95% confidence interval is high, One-Way Error Component results points out that Wheat Yield has a low-elasticity against the explicative variables, such that, its elasticity to Min Average temperature, Price of previous period and Spring Precipitation and Cold-Degree Day is respectively: 0.26, 0.13, 0.15 and -0.28 . Therefore, the estimated results reveals that Wheat Yield is low-elastic in relation to explicative variables, and amongst them Wheat Yield is more-elastic to Cold-degree day variable. So, One-Way Error Component Model is suitable for Wheat Yield estimation.

Keywords: Wheat yield, Panel data, Climatic variables, Price variables, One way and two way error component models, Razavi Khorasan

CAPTCHA Image