تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

4 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

چکیده
تنظیم اسمزی با انباشت متابولیت‌های سازگار یکی از مکانیسم‌های کارآمد سازگاری گیاه در برابر تنش خشکی است که موجب حفظ آماس یاخته در شرایط کم آبی می‌شود. گیاهان لگوم مایه‌زنی شده با جدایه‌های بومی باکتری بردبار در برابر خشکی از کارآمدی چشم‌گیری برخوردارند، زیرا نیتروژن با تأثیر بر انباشت متابولیت‌ها در شرایط خشکی احتمالاً به تنظیم اسمزی کمک می‌کند. برای شناسایی جدایه‌های Sinorhizobium بردبار در برابر شرایط خشک، از مناطق گوناگون در استان کرمان 80 جدایه جداسازی و خالص‌سازی شدند. سپس به منظور بررسی درجه بردباری جدایه‌ها در برابر خشکی، رشد آنها در پتانسیل‌های آبی 0، 1-، 2-، و 5/3- مگاپاسکال (پلی‌اتیلن‌‌گلیکول 6000) بررسی شد و جدایه‌ها در دو گروه بردبار و حساس به خشکی گروه‌بندی شدند. از 4 جدایه Sinorhizobium (دو جدایه بردبار و دو جدایه حساس) جداسازی شده از خاک‌های استان کرمان برای مایه‌زنی گیاه یونجه (رقم بمی) در شرایط تنش خشکی در گلخانه استفاده شد. آزمایش به گونه فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که در شرایط کمبود آب، مایه‌زنی گیاه یونجه با جدایه‌های Sinorhizobium بردبار در برابر خشکی نسبت به جدایه‌های حساس، بطور معنی‌داری فعالیت آنزیم نیتروژناز، وزن خشک اندام هوایی، غلظت پرولین در برگ، میزان قندهای کاهنده در ریشه، میزان کل پروتئین‌های محلول در اندام هوایی و نسبت پتاسیم به سدیم در بخش هوایی و ریشه را افزایش داد.

واژه های کلیدی: Sinorhizobium، یونجه، خشکی، آنزیم نیتروژناز، قندهای کاهنده، پرولین

عنوان مقاله [English]

Effect of Water Stress on Nitrogen Fixation of Sinorhizobium and Compatible Solutes Accumulation in Alfalfa (Medicago sativa cv. Bami)

نویسندگان [English]

  • M. Abolhasani Zeraatkar 1
  • A. Lakziyan 2
  • A. Jafari Gholamhossien pour 3
  • A. Akhgar 4
1 Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman. Kerman. Iran
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Eslamic Azad University, Kerman
4 Valiasr University
چکیده [English]

Abstract
Osmoreguolation is a physiological processes that plant cell uses to maintain water balance and it is generally caused by metabolite accumulation inside the cell. Inoculated legumes by some drought tolerant Sinorhizobium isolates helps osmoreguolation by increasing biological nitrogen fixation. In order to find some drought tolerant sinorhizobium isolates, 80 isolates were isolated and purified from different parts of Kerman province. They were tested for drought tolerant in liquid Trypton Yeast medium with different water potential (0, -1, -2 and -3.5 MPa using PEG 6000) and then they were classified into tolerant and sensitive groups. Four out of eighty isolates of Sinorhizobium (two from each group) were selected for a greenhouse experiment. The experiment was carried out in a factorial arrangement with a completely randomized design. The results showed that in water stress condition, inoculated plant substantially increased the nitrogenase activity, shoot dry weight, proline content, root soluble sugars, soluble protein concentration, K/Na in shoot and root by 2, 3, 2.7, 1.7, 1.1, 3 and 2 times, respectively.

Keywords: Sinorhizobium, Alfalfa, Water stress, Nitrogenase activity, Reducing sugars, Proline

CAPTCHA Image