دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389 
بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی

10.22067/jsw.v0i0.3607

مهدی قبادی نیا؛ حسن رحیمی؛ الینا فلاویا؛ تیمور سهرابی؛ احمد علی پوربابائی؛ آلریچ واسکونسلوس


انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی تحت شرایط جریان غیراشباع

10.22067/jsw.v0i0.3608

احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی همایی؛ اروین کلومپ؛ روی کستیل؛ مرتضی ستاری


تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP

10.22067/jsw.v0i0.3611

وحیدرضا وردی‌نژاد؛ تیمور سهرابی؛ نادر حیدری؛ شهاب عراقی نژاد؛ محمد فیضی


بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال

10.22067/jsw.v0i0.3623

محمدصادق غضنفری مقدم؛ امین علیزاده؛ مهیار ناصری مقدم؛ محمد موسوی بایگی