دوماه نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

چکیده
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر زیست فراهمی و سرنوشت فلزات سنگین در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک، سیدروفورهای ترشح شده از ریشه گیاه و میکروارگانیسمهای خاک می باشد. این پژوهش به منظور بررسی اثر سیدروفور دسفروکسامین بی (DFO-B) بر جذب سرب (Pb) توسط کانی مونت موریلونایت انجام شد. مطالعات جذب وابسته به pH در محدوده pH بین 3 تا 7 و هم دماهای جذب در دو pH،5/4 و 5/6 انجام گردید. غلظت سرب و سیدروفور بکار رفته در آزمایشات جذب وابسته به pH به ترتیب 10 میلی گرم در لیتر و 250 میکرومولار بود. هم دماهای جذب در 7 غلظت سرب (1 تا 10 میلی گرم در لیتر) در حضور یک غلظت سیدروفور (250 میکرومولار) و بدون حضور سیدروفور در دو pH،5/4 و 5/6 انجام گردید. نتایج مطالعات جذب وابسته به pH نشان داد که سیدروفور باعث افزایش مقدار جذب سرب بر روی کانی مونت موریلونایت به ویژه درpH های بالاتر از 5 گردید. همدماهای جذب سرب در 5/4pH= تحت تأثیر سیدروفور قرار نگرفتند اما سیدروفور تأثیر معنی داری بر شکل همدما و مقدار سرب جذب شده به روی کانی مورد مطالعه در 5/6pH= داشت. مدل فروندلیخ جذب را درتمامی سیستم های مورد مطالعه به خوبی توصیف کرد. مقادیر ضریبKF مدل فروندلیخ به ترتیب 8/4 و 5/196 و ضریب n این مدل به ترتیب 8/0 و 1/2 در حضور و غیاب سیدروفور برای همدماهای بدست آمده در5/6pH= بود که نشان دهنده تمایل شدید سرب برای جذب بر روی سطوح مونت موریلونایت در حضور سیدروفور می باشد.

واژه های کلیدی: سرب، سیدروفور، جذب، مونت موریلونایت

عنوان مقاله [English]

Effect of Desferrioxamine-B(DFO-B) Siderophore on Lead (Pb) Sorption by Montmorillonite

نویسندگان [English]

  • M. Hamidpour
  • M. Kalbasi
  • M. Afyuni
  • H. Shariatmadari

Isfahan University of Technology

چکیده [English]

Abstract
Siderophores are of important factors influencing bioavailability and fate of heavy metals in the arid and semi-arid soils. They are low molecular weight organic ligands excreted by aerobic soil microorganisms and some plants roots to acquire Fe. Siderophores may also complex other metals such as Pb .The main objective of this study was to investigate the effects of DFOB-siderophore on sorption of Pb on montmorillonite. The sorption of Pb on montmorillonite was studied as a function of pH (sorption envelopes) and as a function of Pb concentration (sorption isotherms) in the presence of siderophore using a 24–h batch equilibration experiment. The results of sorption envelopes showed that the siderophore increased sorption of Pb onto montmorillonite in all solution pH, specially at pH ≥5. The results of equilibrium test (isotherms) revealed that removal of Pb from solution was not affected by siderophore at pH=4.5, while the siderophore strongly influenced the isotherm shape and increased Pb sorption onto montmorillonite at pH=6.5. The equilibrium data is best described by a Freundlich isotherm, in which the values obtained for the KF constant were 4.8 and 196.5 and for n constant were 0.8 and 2.1 in the absence and presence of the siderophore, respectively. These values are indication of high sorption affinity of Pb on montmorillonite in the presence of the siderophore.

Keywords: Lead, Siderophore, Sorption, Montmorillonite

CAPTCHA Image