دوماه نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات برنج کشور . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت ، ایران.

2 دانشگاه کیلان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی بهر ه وری کاربرد آب ومدیریت آبیاری ارقام اصلاح شده، هیبرید و محلی در قالب اسپلیت‌پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با فاکتوراصلی مدیریت آبیاری شامل: آبیاری غرقاب دائم، آبیاری پس از ناپدید شدن آب از سطح زمین (اشباع) وتیمارهای آبیاری تناوبی با دور 5 ، 8 و11 روز و ارقام مختلف برنج به عنوان فاکتورفرعی در3 سطح رقم هیبرید بهار1 ، رقم اصلاح شده درفک و رقم محلی علی کاظمی طی سال زراعی1385 در اراضی موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت انجام شد. نتایج نشان داد اعمال آبیاری تناوبی باعث کمتر شدن مصرف آب شده است. تیمار غرقاب دائم با مصرف 593 میلیمترآب در دوره رشد و تیماردورآبیاری 11 روز با 406 میلیمترآب به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر مصرف آب را داشتند. همچنین ارقام هیبرید و علی کاظمی با مصرف607 و440 میلیمتر آب دارای کمترین و بیشترین مقدار مصرف بوده‌ا ند. از نظر عملکرد تیمار آبیاری غرقاب دائم با عملکردی معادل 6084 کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار دورآبیاری 11 روز با 4087 کیلوگرم در هکتار دارای کمترین عملکرد بوده‌اند. عملکرد ارقام محلی، اصلاح شده و هیبرید به ترتیب معادل 6147، 5147 و3987 کیلوگرم در هکتار بوده است.رقم محلی در مقابل تنش خشکی مقاوم بوده است ولی ارقام هیبرید و اصلاح شده دراثر تغییر روش های آبیاری کاهش عملکرد شدیدی داشتند. نتایج نشان می دهد که ارقام غیربومی در تنش های کم عکس العمل های مشابه دارند ولی در تنش های زیاد ارقام هیبرید درصد کاهش عملکرد بیشتری دارند.

واژه های کلیدی: آبیاری تناوبی، عملکرد ، بهره وری آب ، برنج

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Different Irrigation Management on Rice Yield

نویسندگان [English]

  • M. Rezaei 1
  • M. K. Motamed 2
  • A. Yousefi 1
  • E. Amiri 3

1 Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran.

2 Guilan University

3 Lahijan Azad University

چکیده [English]

Abstract
In order to study the effects of different irrigation management on water productivity of local, improved and hybrid rice varieties an experiment was carried out on a split plot design with 3 replications. The varieties were splited on 5 irrigation methods (i.e. full irrigation, AWD, 5, 8 and 11 day irrigation interval) at Rice Research Institute of Iran, Rasht during cropping season of 2006. The results showed that interval irrigation reduced water use. Full irrigation with 593 mm had the highest water use and 11 day interval with 406 mm the lowest. Yield in hybrid, improved and local varieties were 6147, 5147 and 3987 kg/ha respectively. Results showed that yield loss in the varieties due to water stress (full irrigation, 5, 8 and 11 day interval irrigation) in hybrid were 9,19,23 and 44 percent, in improved were 14, 19, 23 and 29 percent and in local variety were 5,4,10 and 17 percent respectively. Local variety was the most resistant and hybrid was the most susceptible variety.

Keywords: Intermittent Irrigation, yield, water productivity, rice

CAPTCHA Image