تأثیر تغییر و نوسانات اقلیمی بر رواناب حوضه با دخالت عدم قطعیت دو مدل هیدرولوژی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
افزایش گازهای گلخانه ای در دوره های آتی نه تنها باعث تغییر در مقادیر متوسط متغیرهای اقلیمی می شود بلکه نوسانات این متغیرها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بدیهی است در نظر گرفتن تغییرات توام نوسانات متغیرهای اقلیمی و مقادیر متوسط آن در تأثیر بر رواناب، نتایج واقعی تری را در پی خواهد داشت. در این تحقیق در ابتدا نوسانات و مقادیر متوسط متغیرهای دما و بارش حوضه قره سو در دوره 2069-2040 میلادی با استفاده از مدل HadCM3-A2 و روش کوچک مقیاس کردن آماری، مورد شبیه سازی قرار گرفت. همچنین بمنظور لحاظ عدم قطعیت نوسانات اقلیمی در محاسبات، اقدام به شبیه سازی 100 سری زمانی از متغیرهای دما و بارش منطقه برای دوره آتی شد. نتایج نشان داد که محدوده عدم قطعیت مربوط به نوسانات اقلیمی منطقه در ماه های مختلف سال بین 5/0 تا 2 درجه سانتیگراد افزایش برای دما و بین 10- تا 20 میلیمتر تغییر برای بارش خواهد بود. در ادامه وضعیت رواناب منطقه تحت تأثیر عدم قطعیت نوسانات اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا و بمنظور لحاظ کردن عدم قطعیت مدل های هیدرولوژی، از دو مدل بارش- رواناب SIMHYD و IHACRES استفاده شد. واسنجی این دو مدل برای دوره پایه و معرفی 100 سری زمانی از متغیرهای دما و بارش تولید شده در مرحله قبل به هر دو مدل، محدوده تغییرات رواناب حوضه را برای دوره 2069-2040 مشخص ساخت. نتایج نشان از هماهنگی دو مدل در شبیه سازی تغییرات رواناب منطقه دارد. بگونه ای که هر دو مدل کاهش رواناب را برای فصل پاییز و افزایش رواناب را برای فصل های دیگر تخمین می زنند. نهایتا یافته های این تحقیق نشان از تأثیر قابل توجه عدم قطعیت مدل های هیدرولوژی و تأثیر کمتر نوسانات اقلیمی در برآورد رواناب یک حوضه تحت تأثیر تغییر اقلیم دارد.

واژه های کلیدی: تغییر اقلیم، نوسانات اقلیمی، بارش- رواناب، HadCM3

عنوان مقاله [English]

Climate Change and Variability Impact in Basin’s Runoff with Interference of Tow Hydrology Models Uncertainty

نویسندگان [English]

  • A.R. Kamal
  • A.R. Massah Bavani
Faculty of Water Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

Abstarct
Development of greenhouse gases in future periods not only causes change in average amounts of climate variables but also makes variables of this variability affected. Then for sure concerning alternations followed with climate variables’ fluctuations and its average amounts in effecting on runoff would make more reliable results. In this inquiry initially fluctuations and average amounts of climate variables of Gharesuo basin were simulated by HadCM3-A2 model and Statistical Downscaling method in 2040-2069 periods. Although to mention climate fluctuation’s uncertainty in calculations, they acted to simulate 100 time series of temperature and precipitation variables for future period. Results showed that uncertainty confine of region’s climate fluctuations has increased 0.5 to 2C° in temperature and 10 to 20mm changing in precipitation in different months of year. After that and to mention Hydrology model’s uncertainty, two rainfall-runoff models of SIMHYD and IHACRES are used. These two models calibration for base period and introducing 100 time series of climate variables produced in last level into both models specified the basin runoff’s changing confine for 2040-2069 period. Results declare the coordination of two models in region’s runoff changes. As both models estimate runoff abatement for fall season and enlargement for other seasons. Finally the results of this inquiry estate the effect of hydrology model’s uncertainty and less effect of climate variability in estimating a basin’s runoff under impact of climate change.

Keywords: Climate Change, Climate Variability, Rainfall-Runoff, HadCM3

CAPTCHA Image