دوره و شماره: دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1389 
تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم

10.22067/jsw.v0i0.5296

جلال برادران مطیع؛ محمد حسین آق خانی؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ امیر لکزیان


پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP

10.22067/jsw.v0i0.5302

هادی دهقان؛ امین علیزاده؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ حسین انصاری