ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- AHP و GIS

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
امروزه تکنیک فازی برای تهیه نقشه ها در علوم مختلف بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه نقش موثر حاصلخیزی خاک در کشاورزی پیشرفته، تهیه نقشه حاصلخیزی خاک جهت برنامه ریزی بهتر برای استفاده از کودهای شیمیایی ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه سعی بر آن است تا با تهیه نقشه حاصلخیزی خاک از نظر مواد آلی، فسفر و پتاسیم جهت کشت گندم در دشت شاوور استان خوزستان وضعیت منطقه را از نظر حاصلخیزی ارزیابی کرد. نقشه حاصلخیزی خاک با استفاده از منطق فازی5 و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP6 در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی7 تهیه گردید. داده هایی ورودی شامل مقادیر فسفر و پتاسیم قابل استفاده و مواد آلی از 282 نقاط مطالعاتی خاک بود. در ابتدا درون یابی این نقاط با استفاده از مدل IDW8 (وزن دهی عکس فاصله) در محیطGIS انجام شد. سپس برای هر یک از فاکتورهای مورد مطالعه یک تابع عضویت تعریف گردید. در نهایت برای دستیابی به نقشه نهایی حاصلخیزی خاک در منطقه مورد مطالعه، از تکنیک AHP در نرم افزار Expert Choice با نرخ سازگاری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد که 51، 26، 12 و 11 درصد از منطقه مورد مطالعه به ترتیب در گروه های خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط و خوب از لحاظ حاصلخیزی جهت کشت گندم قرار گرفتند. در مجموع می توان گفت که تهیه نقشه حاصلخیزی بصورت تفکیکی می تواند گامی اولیه و موثر در مطالعات حاصلخیزی خاک و استفاده بهینه از کودها مطرح باشد.

واژه های کلیدی: سیستم اطلاعات جغرافیایی، منطق فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، حاصلخیزی خاک

عنوان مقاله [English]

Soil Fertility Evaluation Based on Soil K, P and Organic Matter Factors for Wheat by Using Fuzzy Logic-AHP and GIS Techniques

نویسندگان [English]

  • A. Aama Azghadi 1
  • R. Khorassani 2
  • M. Mokarram 1
  • A. Moezi 1
1 Shahid Chamran, Ahvaz University
2 College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Nowadays, fuzzy technique is used to prepare the map in different sciences, extensively. With due attention to important role of soil fertility in modern agriculture, the preparation of soil fertility map seems to be necessary to plan for appropriate using of fertilizers for crops. This study was conducted to prepare a distinct map for evaluating soil fertility according to soil available K and P, and soil organic matter factors in Shavor region in Khuzestan province. The fuzzy technique and the Analytic Hierarchy Process (AHP) were used for mapping soil fertility into Geographic Information System (GIS). For this, the amount of soil organic matter, and available soil phosphorus and potassium obtained form 282 profiles of soil, as the input data, were used. In the first stage the interpolation of data was done by Inverse Distance Weighting (IDW) model into GIS. Then a membership functions was defined for each factor. Finally, the map of soil fertility was prepared by using AHP technique into program of Expert Choice with adjustment rate of 0.05. Results showed that 51, 26, 12 and 11 percentage of lands were classified base on soil fertility into groups of very weak, weak, moderate and suitable, respectively. As a final result, this types of distinct soil fertility map can able us to manage the appropriate using of fertilizer.

Keywords: Geography Information System (GIS), Fuzzy logic, Analytic Hierarchy Process (AHP), Soil fertilize

CAPTCHA Image