بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگی های فیزیکی کیفیت خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
تعاریف مختلفی برای کیفیت خاک ارائه شده است و ویژگی های مختلف خاک به عنوان شاخص های کیفیت خاک توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه بین شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف آن (شاخص S) با پارامترهای فیزیکی خاک بسیار اندک است، این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین شاخص S و سایر شاخص های کیفیت فیزیکی خاک انجام شد. بدین منظور 35 نمونه خاک جمع آوری و بعضی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آنها اندازه گیری شد. همچنین مقادیر رطوبت آنها در مکش های 0 ، 5/1، 5/2، 5/5، 10، 20، 30، 50، 100، 200، 300، 500 و kpa 1000 اندازه‌گیری شد، و با استفاده از نرم‌افزار RETC پارامترهای معادله وان‌گن‌اختن (1980) تعیین و شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف تعین و به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک (S) در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS رابطه بین این شاخص و ویژگی های فیزیکی خاک تعیین شد. با توجه به مقدار شاخص S و مقاومت فروروی (PR)، کیفیت فیزیکی خاک های مورد مطالعه مناسب است. همچنین همبستگی معنی‌داری بین شاخص S با میانگین وزنی قطر خاکدانه ها (MWD)، درصد رس، نسبت جذب سدیم (SAR)، درصد ماده آلی، قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک، محدوده حداقل دامنه آب (LLWR)، آب قابل استفاده گیاه (AWC) و مقاومت فروروی (PR) خاک وجود داشت (p

عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Slope of Retention Curve and Some Physical Properties of Soil Quality

نویسندگان [English]

  • H. Emami
  • A. Lakzian
  • M. Mohagerpour
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Different definitions have been proposed for soil quality. Various soil properties have been suggetsted as soil quality indices by researchers. This research was conducted to study the relationship between slope of retention curve at its inflection point (S index) and other soil physical quality indices, because the reserches between S index and soil physical properties are little. Thirty five soil samples were collected and some physical and chemical properties measured . The moisture contents were measured at 0, 1.5, 2.5, 5.5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 kpa pressure heads. The parameters of Van Genuchten equation (1980) were determined by using of RETC software. The slope of retention curve at the inflection point were determined and it was considered as soil physical quality index (S). Then the relationship between S index and soil physical properties was determined by SPSS software. According to the S index and penetration resistance (PR), It seems that the physical quality of studied soil samples was suitable for accesssing. Also there was a significant correlation between S index with mean weight diameter (MWD), clay percentage, sodium absorption ratio (SAR), organic matter percentage, electrical conductivity (EC), least limiting water range (LLWR), available water content (AWC), and penetration resistance (p

CAPTCHA Image