تأثیر شوری و مس بر برخی شاخص‌های فیزیولوژی و آناتومی دو رقم پسته در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به‎منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف مس و شوری بر خصوصیات فتوسنتزی، فعالیت آنزیمی و بافت آوندی نهال‎های دو رقم پسته، یک آزمایش فاکتوریل با سه فاکتور، شوری در پنج سطح (۰، 800، 1600، 2400 و 3200 میلی گرم در کیلوگرم خاک از منبع کلرید سدیم)، مس در چهار سطح (۰، 5/2، 5 و 5/7 میلی‎گرم مس در کیلوگرم خاک از منبع سولفات مس) و دو رقم پسته ( بادامی زرند و قزوینی)، در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا شد. نتایج نشان داد، کاربرد 3200 میلی گرم کلرید سدیم در کیلوگرم خاک موجب کاهش میزان تعرق و هدایت روزنه‎ای به ترتیب به میزان 69 و 16 درصد نسبت به شاهد گردید، درحالی‎که بر میزان فتوسنتز تأثیر معنی‎داری نداشت. هم‎چنین کاربرد 5 میلی‎گرم مس در کیلوگرم خاک حداکثر میزان فتوسنتز را به‎دنبال داشت. باآنکه میزان فتوسنتز در رقم قزوینی بیشتر از رقم بادامی بود، ولی میزان تعرق و هدایت روزنه‎ای در رقم بادامی به‎طورمعنی‎داری بیشتر از رقم قزوینی گردید. در تمام سطح شوری، فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز با افزایش عنصر مس، افزایش معنی داری حاصل کرد. افزایش شوری باعث کاهش ضخامت پارانشیم پوست، حلقه آوند آبکش و تعداد کانال‎های رزینی ساقه و ریشه گردید، در حالی‎که ضخامت مغز ساقه را افزایش داد. مصرف مس در شرایط شور باعث کاهش ضخامت لایه آوند چوب و افزایش ضخامت لایه آوند آبکش ساقه شد.

واژه‎های کلیدی: شوری، پسته، مس، فتوسنتز

عنوان مقاله [English]

Effects of Copper and Salinity on Some Physiological and Anatomical Indices of Two Pistachio Cultivars under Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • S. Eskandari
  • V. Mozafari
  • A. Tajabadipour
چکیده [English]

Abstract
A greenhouse experiment was conducted to study the effects of soil copper (Cu) and salinity application on photosynthesis parameters, enzyme activity and anatomical structure of two pistachio cultivars. A factorial greenhouse experiment was carried out as completely randomized design with three replications. Treatments consisted of four Cu levels (0, 2.5, 5, and 7.5 mg Kg-1soil as CuSO4.2H2O), five salinity levels (0, 800, 1600, 2400, and 3200 mg NaCl Kg-1 soil) and two pistachio cultivars (Badami-e-Zarand and Ghazvini). Results showed that application of 3200 mg NaCl Kg-1 soil, decreased transpiration rate and stomatal conductance by 69 and 16% respectively, whereas had no significant effect on photosynthesis rate. Also application of 5 mg Cu Kg-1 soil, caused maximum photosynthesis rate. Transpiration rate and stomatal conductance of Badami-e-Zarand was significantly higher than Ghazvini, but reverse trend was seen for photosynthesis rate. The highest salinity level (3200 mg NaCl Kg-1 soil), significantly increased SOD activity. Furthermore, all Cu levels increased SOD activity. As salinity increased, thickness of parenchyma layer and phloem rings, and number of resin channels of stem and root decreased and increased pulp thickness. Application of Cu in saline conditions, decreased thickness of xylem vessels and increased that of phloem rings and number of resin channels in stem.

Keywords: Salinity, Pistachio, Copper, Photosynthesis