پیش بینی و ارزیابی تغییرات دما و بارش ایران در دهه های آینده با الگوی MAGICC-SCENGEN

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
شرایط اقلیم ایران در این مقاله در دهه های2000، 2025، 2050، 2075 و 2100 با استفاده از خروجی دو الگوی گردش عمومی جو (HadCM2 و (ECHAM4 با لحاظ 18 سناریوی انتشارIPCC، الگوسازی شده است. الگوی MAGICC-SCENGEN برای ریز مقیاس نمایی داده‌های با قدرت تفکیک کم خروجی الگوهای گردش عمومی استفاده شده است. بررسی و مقایسه نتایج دو الگوی HadCM2 و ECHAM4 در این تحقیق پرداخته شده است. نتایج الگوی HadCM2 نشان از کاهش بارش‌های ایران تا دهه 2100 به میزان 5/2 درصد است. در حالیکه بارش‌های کشورمان برای دوره مشابه در الگو ECHAM4 به میزان 8/19 درصد افزایش یافته است. با تحلیل منطقه ای الگوی HadCM2 برای دهه‌های آینده دراستانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، سمنان، تهران و بخش هایی از گیلان و قزوین افزایش بارش در حالیکه الگو ECHAM4 برای مناطق مذکور کاهش بارش را پیش بینی نموده است. همچنین الگوی HadCM2 برای نواحی جنوب شرق کشورمان شامل استان‌های هرمزگان، کرمان، بوشهر،جنوب فارس و بخش هایی از سیستان و بلوچستان کاهش بارش را پیش بینی نموده است. اما در الگوی ECHAM4 مناطق مذکور در دوره مشابه با افزایش بارش مواجه خواهند شد. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده نتایج هر دو الگو بیانگر افزایش دمای تمامی استانهای کشورمان در دهه‌های آینده هستند. این دو الگو تا دهه 2100 به طور میانگین افزایش دما 3 تا 6/3 درجه سانتیگراد را برای کشورمان پیش بینی می‌کنند که در هر دو الگو توزیع مکانی افزایش دما با هم مطابقت دارند.

واژه‌های کلیدی: الگوی MAGICC-SCENGEN، الگوی گردش عمومی جو، HadCM2 ، ECHAM4، تغییراقلیم

عنوان مقاله [English]

Forecasting and Assessment of Climate Change over Iran During Future Decades by Using MAGICC-SCENGEN Model

نویسندگان [English]

  • F. Abbasi
  • M. Asmari
چکیده [English]

Abstract
In this paper, we modeled the climate of Iran for future periods. Each period is a 30-years period centered on a year. The range of periods is from 2000 (i.e., 1986-2015) to 2100 (i.e., 2086-2115). This was made using 2 General Circulation Models (ECHAM4 and HadCM2) and 18 IPCC scenarios. MAGICC-SCENGEN was used as a tool for downscaling GCM low resolution output data. Result of HadCM2 model shows a % 2.5decrease in precipitation until 2100 but ECHAM4 shows a %19.8 increase for this period. Another difference between results of these 2 models is that HadCM2 predicts an increase in precipitation in next decades for Mazandaran, Golestan, Khorasan Shomali, Khorasan Razavi, Semnan, Tehran and some parts of Gilan and Ghazvin provinces, while ECHAM4 predicts a decrease for that regions. HadCM2 predicts precipitation decrease for southeast of country (Hormozgan, Kerman, Bushehr, south of Fars and some parts of sistan va Baloochestan, but in ECHAM4 that regions will have precipitation increase in similar period. About temperature, both HadCM2 and ECHAM4 agree in temperature increase in next decades for all provinces. These 2 models predict, on the average, 3 to 3.6c increases in temperature until decade 2100. Maximum increase in decadal temperature in ECHAM4 is about 1c more than HadCM2 and both of them are in conformity with each other in spatial distribution of decadal temperature.

Keywords: Magicc-Scengen, General Circulation Model, HadCM2 ,ECHAM4, Climate Change