دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390 
تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک

10.22067/jsw.v0i0.8520

بیژن خلیلی مقدم؛ مجید افیونی؛ احمد جلالیان؛ کریم عباسپور؛ امیراحمد دهقانی