دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390 
10. مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیترات از آب شرب با استفاده از نانو ذرات دو فلزی آهن/مس

10.22067/jsw.v0i0.8511

احد فعالیان؛ خلقی خلقی؛ عطایی آشتیانی عطایی آشتیانی؛ باقری محققی باقری محققی


11. کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه

10.22067/jsw.v0i0.8512

احد فعالیان؛ حبیب نژاد روشن حبیب نژاد روشن؛ شاهدی شاهدی؛ قنبرپور قنبرپور


18. تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک

10.22067/jsw.v0i0.8520

احد فعالیان؛ افیونی افیونی؛ جلالیان جلالیان؛ عباسپور عباسپور؛ دهقانی دهقانی


20. مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی)

10.22067/jsw.v0i0.8523

احد فعالیان؛ علیزاده علیزاده؛ موسوی بایگی موسوی بایگی؛ فرید حسینی فرید حسینی؛ بنایان اول بنایان اول