سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
امروزه در سیستم‌های کشاورزی ارگانیک که مبتنی بر حداقل استفاده از کودهای شیمیایی می‌باشند، بسیاری از عناصر غذایی از تجزیه مواد آلی تأمین می‌شوند. ترکیب شیمیایی یا کیفیت مواد آلی، ساختار جمعیت میکروبی، رطوبت خاک، قابلیت دسترسی عناصر غذایی، شوری، بافت و ساختمان خاک از جمله عوامل مهمی هستند که بر روی تجزیه بقایای گیاهی تاثیر بسزایی دارند. در این مطالعه سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در دو نوع خاک با بافت متفاوت، دو نوع علف کش و سه سطح شوری در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. درجه حرارت (28 درجه سانتی‌گراد) و رطوبت نمونه‌های خاک (50 درصد ظرفیت زراعی) در طول آزمایش ثابت نگه داشته شد. میزان دی اکسید کربن تولید شده بعنوان شاخص تجزیه مواد آلی انتخاب گردید. نتایج حاصله نشان داد که کمپوست پسته در مقایسه با کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست و کود دامی با سرعت بیشتری تجزیه می‌شود. مقادیر دی اکسید کربن متصاعد شده و سرعت لحظه‌ای تجزیه مواد آلی به ترتیب از فرمولهای , پیروی کردند. نتایج آزمایش همچنین نشان داد که سرعت تجزیه مواد آلی همبستگی بسیار بالایی با مقادیر k دارد. بیشترین سرعت تجزیه بر اساس مقادیر k به ترتیب به کمپوست پسته، کود دامی، کمپوست زباله شهری و ورمی‌کمپوست تعلق داشت.

واژه های کلیدی: مواد آلی، سرعت تجزیه، بافت خاک، شوری خاک، کمپوست پسته

عنوان مقاله [English]

Decomposition Rate of Municipal Wastes Compost, Vermi Compost, Manure and Pistaco Compost in Different Soil Texture and Salinity in Laboratory Condition

نویسندگان [English]

  • ahad faalian 1
  • M. Abolhasani Zeraatkar 2
  • A. Lakziyan 3
  • A. Akhgar 1
1 Soil Science Department, Agricultural College, Valiasr University
2 Assistant professor Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman. Kerman. Iran.
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Incorporation of plant residues in soils is an important agricultural practice for maintaining soil fertility under organic management systems. Plant residues quality, soil physical and chemical properties, and the microbial population diversity of soils are the most important factors influencing the decomposition of added organic matter to soils. Decomposition rate of municipal wastes compost, vermi compost, manure and pistaco compost was studied in two soil samples with contrasting texture, two herbicides and three salt concentrations under laboratory condition. Soil moisture was adjusted at 50% water holding capacity and soil samples were incubated at 28 oC. The CO2 production was used as an index for decomposition rate of organic matter. Result showed that decomposition rate of pistaco compost is higher than those municipal wastes compost of vermi compost and manure. The CO2 evolution concentration and the rate of organic matter decomposition followed , and equations, respectively. A positive correlation was found between the rate of organic matter decomposition and K value. The results also showed that high decomposition rate based on K value, belong to pistaco compost, manure, municipal wastes compost and vermi compost, respectively.

Keywords: Organic matter, Decomposition rate, Soil texture, Soil salinity, Pistaco compost

CAPTCHA Image