کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

چکیده
اکثر سامانه های هیدرولوژیکی بسیار پیچیده اند و نمی توان آن ها را به طور کامل شناخت، بنابراین برای شناخت یا کنترل برخی از جنبه های رفتار آن ها نظیر روابط بیلان آبی، ساده سازی یا خلاصه کردن آنها امری ضروری است. مدل های هیدرولوژیکی ساختار ساده ای از سامانه های پیچیده چرخه آب در طبیعت می باشند. هدف اولیه یک مدل هیدرولوژیکی، پیش بینی کار سامانه پیچیده و بررسی اثر هر گونه تغییر روی عملکرد سامانه است. در این پژوهش از مدل هیدرولوژیکی IHACRESبرای شبیه سازی جریان روزانه و محاسبه میزان بارشی که به جریان رودخانه می-پیوندد، در حوضه آبخیز کسیلیان (مساحت برابر 86/342 کیلومتر مربع) و زیرحوضه معرف کسیلیان (مساحت برابر 8/67 کیلومتر مربع) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم وجود تأخیر بین بارش و جریان در دو حوضه بوده، همچنین بر اساس مقادیر دو پارامتر ضریب تشخیص (D) و میانگین خطای نسبی پارامتر (ARPE)، این مدل جریان رودخانه را در حوضه آبخیز کسیلیان با دقت بیشتری نسبت به زیرحوضه کسیلیان شبیه-سازی نموده است. در مجموع با توجه به مقادیر خطا در حجم جریان (Bias)، متوسط جریان شبیه سازی شده توسط مدل IHACRES در دو حوضه بیش از جریان مشاهداتی است. میزانی از بارش که در ایجاد جریان رودخانه حوضه آبخیز کسیلیان دخالت داشته حدود یک سوم متوسط بارش حوضه و در زیرحوضه کسلیان نیز بترتیب در دوره واسنجی و ارزیابی 216 و 231 میلی متر در سال برآورد شده است.

واژه های کلیدی: مدل هیدرولوژیکی، IHACRES، کالیبراسیون، ارزیابی

عنوان مقاله [English]

Calibration and Evaluation of IHACRES Hydrological Model for Daily Flow Simulation

نویسندگان [English]

  • M. Zarei 1
  • M. Habibnejad 2
  • K. Shahedi 2
  • M.R. Ghanbarpour 2
1 Research Centre of Social Studies & Geographical Sciences, Hakim Sabzevari University, Iran
2 Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Sari University of Agricultural Science and Natural Resources
چکیده [English]

Abstract
Major of hydrological systems are very complicated and it is not possible to understand them completely, therefore simplification is necessary to understand or control of a part of the system behavior such as water balance relationships. Hydrological models are simple structure of complicated systems in water cycle in the nature. The first goal of a hydrological model is function predict of complicated system and survey the impact of any kind of changes on system behavior. In this research IHACRES hydrological model was used to daily flow simulation and calculation of rainfall measure that be increase into streamflow, in the kasilian catchment (Area=342.86 km2) and kasilian sub catchment (Area=67.8 km2). The results was representative of delay naught between rainfall and flow in two catchments, also to values of two parameter coefficient of determination (D) and average relative parameter error (ARPE), the model streamflow in kasilian catchment more accuracy simulated than kasilian sub catchment. Altogether, in attention to values of error in flow volume (Bias), average of simulated streamflow by IHACRES model was more than observed streamflow in these catchments. Percentage of rainfall that bears hand to streamflow creation of kasilian catchment was calculated near third of catchment rainfall average and in the kasilian sub catchment for evaluation and calibration period 231 and 216 mm/yr, respectively.

Keywords: Hydrological Model, IHACRES, Calibration, Evaluation

CAPTCHA Image