تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
در چند دهه گذشته استفاده از روش‌های زمین‌آمار و دورسنجی برای تهیه نقشه شوری خاک و پایش تغییرات آن توسعه پیدا کرده است. هدف از این مطالعه مقایسه قابلیت روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور برای تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی در بخشی از پلایای واقع درجنوب شهرستان مه ولات استان خراسان رضوی می‌باشد. تعداد 88 نمونه از عمق 10-0 سانتی‌متری خاک سطحی از محل تقاطع خطوط یک شبکه منظم با ابعاد 1000×1000 متری برداشت و EC، pH و SAR نمونه ها اندازه گیری شد. پس از تبدیل داده های غیرنرمال به نرمال، بررسی ناهمسانگردی و تعیین پارامترهای واریوگرام، نقشه های شوری و سدیمی با روش کریجینگ و با دقت های 58 و60 تهیه شد. نتایج نشان داد که روش کریجینگ روی داده های شوری و سدیمی اثر پیرایشی داشته و موجب کاهش انحراف معیار داده ها شده است. برای تهیه نقشه شوری و سدیمی با فن دورسنجی از تصاویرماهواره IRS-P6 هند استفاده شد. پس از انجام عملیات پیش پردازش، تصاویرPCA ، شاخص های شوری SI1، SI2، BI و NDSI تهیه و سپس ارزش روشنایی مربوط به نقاط نمونه برداری استخراج گردید. با بررسی همبستگی بین داده ها و ارزش روشنایی تصاویر، شاخص SI1 که دارای بالاترین ضریب همبستگی بود، گزینش و نقشه شوری خاک سطحی با روش طبقه بندی نظارت شده و دقت 81 درصد تهیه شد. به دلیل نبود همبستگی میان تصاویر با داده های سدیمی و همچنین بین داده های سدیمی با شوری و اسیدیته، امکان استخراج تهیه نقشه سدیمی با این روش ضعیف ارزیابی شد. مقایسه بین این دو روش نشان می دهد که به منظور افزایش دقت در نقشه های بدست آمده از روش کریجینگ باید تعداد نقاط زیادتری برداشت نمود، درصورتی که در روش دورسنجی می توان با تعداد نقاط کمتر، صرفه جویی در وقت و هزینه به نقشه ‌های دقیق‌تری دست یافت.

واژه های کلیدی: سنجش از دور، زمین آمار، نقشه شوری خاک، شهرستان مه ولات

عنوان مقاله [English]

Mapping Salinity and Sodicity of Surface Soil by Remote Sensing and Geostatistic Methods in South Side of Mah Valat County

نویسندگان [English]

  • R. Daempanah
  • Gh.H. Haghnia
  • A. Alizadeh
  • A.R. Karimi
Department of Soil Science, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
In the recent decades, application of geostatistic and remote sensing for mapping salinity and sodicity of surface soil and monitoring it's changes have been developed. The goal of this research was to compare the capability of geostatistic and remote sensing methods for mapping salinity-sodicity of soils in playa from sourthern Mah Valat county, in the Khorasan Razavi province. 88 samples of surface soil from depth of 0 to 10cm on the crossing lines of 1000×1000 meter grids were taken, and their EC, PH and SAR were measured. After normalizing variables, checking anisotropy and determining the parameters of variogram, the salinity and sodicity maps of soil were prepared using kriging method with an accuracy of 60 and 58 percent. the Results revealed that kriging had trimmed salinity and sodicity data because it had lowered the standard deviation. The IRS-P6 images were used to map salinity and sodicity maps. After pre-processing of images, PCA, salinity indexes of SI1, SI2, BI and NDSI were calculated and digital number of sampling points were extracted. By checking the correlation between variables and digital numbers of images, the SI1 that had the highest Pearson coefficient, was selected and salinity map of surface soil was prepared by the method of supervised classification. There was no correlation between images and sodicity data, and also between sodicity, salinity and pH data. Probability of extracting sodicity map by this method was evaluated poor. The result of this resarch also showed that for increasing accuracy in kriging maps more points should be taken, while in the remote sensing with less points while saving time and money, it’s possible to have more accurate maps.

Keywords: IRS, EC, Geostatistic, Salinity index, Superwised classification, Mah Valat

CAPTCHA Image