دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390 
2. توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه

10.22067/jsw.v0i0.9624

مریم زاهدی فر؛ نجفعلی کریمیان؛ عبدالمجید رونقی؛ جعفر یثربی؛ یحیی امام


6. کینتیک تجزیه و ایزوترم های جذب سطحی و رهاسازی تیوبنکارب در خاک های شالیزاری

10.22067/jsw.v0i0.9636

مجتبی محمودی؛ رسول راهنمایی؛ علی اسحاقی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ محبوبه جلالی