بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

3 اصفهان

چکیده

چکیده
کیفیت آب آبیاری در اکثر مناطق ایران پائین بوده و به درجات مختلف با شوری همراه می‌باشد که بروز خشکسالی این مشکل را تشدید کرده است. با اعمال مدیریت‌های صحیح کشاورزی می‌توان از این آبها برای کشت گیاهان متحمّل و نیمه متحمّل به شوری استفاده کرد. یکی از روش‌های مدیریتی جهت استفاده از آب‌های شور و لب‌شور، تلفیق آب شور و معمولی می‌باشد. هدف این تحقیق، بررسی چهار روش تلفیق آب شور (هدایت الکتریکی 11 دسی زیمنس بر متر) و معمولی (هدایت الکتریکی 2 دسی زیمنس بر متر) و تأثیر هر رژیم روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم آفتابگردان بود. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید که در آن کرت‌های اصلی شامل 2 رقم آفتابگردان ( هایسان 33 و آلستار) بوده و در کرت‌های فرعی از 4 رژیم آبیاری (1ـ تیمار شور ـ معمولی، 2ـ تیمارآب معمولی ـ شور، 3ـ آبیاری یک در میان و 4ـ آبیاری مخلوط) استفاده شد. بذر هر دو رقم هایسان 33 و رقم آلستار، به طور مساوی در 32 کرت کاشته شده و از مرحله‌ی کاشت تا ساقه‌دهی گیاهان، سه مرتبه با آب معمولی جهت استقرار بهتر آبیاری شدند. بعد از این مرحله تا زمان برداشت برای آبیاری، رژیم‌های آبیاری مورد اشاره به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که در میان چهار رژیم اعمالی، رژیم آبیاری شور ـ معمولی از نظر عملکرد روغن، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد دانه در طبق، قطر ساقه، ارتفاع بوته، قطر طبق، مساحت برگ و املاح موجود در برگ بیشترین شاخص را داشته است. برای رقم هایسان 33 رژیم آبیاری یک در میان و برای رقم آلستار رژیم آبیاری مخلوط بعد از رژیم آبیاری شور ـ معمولی دارای بهترین عملکرد دانه و روغن بوده است.

واژه های کلیدی: شوری، مدیریت آبیاری تلفیقی، آفتابگردان، عملکرد

عنوان مقاله [English]

Effect of Four Irrigation Regimes with Saline Water on Quantitive and Qualitative Indexes of Sunflower

نویسندگان [English]

  • F. Mostashfi HabibAbadi 1
  • M. Shayannejad 2
  • M. Dehghani 3
  • S.H. Tabatabaei 1
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
2 Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology
3 Isfahan Agriculture Research Center
چکیده [English]

Abstract
The irrigation water quality is not suitable for crop production in most regions of Iran. It is estimated that almost six BCM/year of saline water enter to the rivers, in Iran. The saline water can potentially use for growing of tolerant crops with a specific management on the agriculture practice. One of the management methods is the conjunction use of fresh and saline water. In this study, four conjunctive use of saline and fresh water is evaluated on yield and yield components of two sunflower cultivars. A split plot design was employed in completely randomize block form with eight treatments and four replication. The main level has two sunflower cultivars (Alestar and Haisan33) and in the sub main level, four irrigation regimes was exist (1- Irrigation with half saline water and then one half with fresh water, 2-Irrigation with half fresh water and then one more half with saline water, 3- Alternate irrigation with fresh and saline water 4-Conjunction irrigation). To prevent salt, the plots were irrigated with fresh water for the first three irrigation events. The treatments were applied up to the harvesting. The result shows that the saline- fresh irrigation regime had the highest yield index concerning oil, 100 seed's weight, seed yield, seed yield per capital, stem diameter, flower height, capital diameter, leaf area and leaf minerals. For Haisan33 cultivar the alternate regime and for the Alestar cultivar the conjunction regime was in the second grade.

Keywords: Saline water, Irrigation Management, Sunflower, Yield index

CAPTCHA Image