دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1390 

مقالات پژوهشی

بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان

10.22067/jsw.v0i0.10199

فاطمه مستشفی حبیب آبادی؛ محمد شایان نژاد؛ محسن دهقانی؛ سید حسن طباطبائی


تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت

10.22067/jsw.v0i0.10202

سمیرا سادات طباطبایی؛ عارفه رزازی؛ امیرحسین خوش گفتارمنش؛ ناهید خدائیان؛ زهرا مهرابی؛ احسان عسگری؛ شیما فتحیان؛ فرشته رمضان زاده