بررسی تاثیر مواد اصلاحی گوگرد و اسید سیتریک در گیاه جذبی کادمیوم و سرب از یک خاک آلوده

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران، کرج

چکیده

چکیده
استفاده از گیاهان برای حذف آلاینده ها از محیط زیست و تجمع آنها در اندام هوایی بعنوان فرایند گیاه جذبی4 شناخته می شود. این تحقیق به منظور مقایسه قابلیت پالایش فلزات سرب و کادمیوم توسط کلزا5 و سورگوم6 که جز گیاهان با زیست توده بالا هستند و نیز بررسی تاثیر مواد اصلاحی مورد استفاده در راندمان گیاه جذبی انجام شد. نمونه خاک از مزرعه مجاور کارخانه کنستانتره روی در استان زنجان دارای آلودگی سرب، کادمیوم و روی تهیه گردید و 5 تیمار گوگرد به مقدار gkg -1 8/0، گوگرد به همراه مایه تلقیح تیو باسیلوس، و اسید سیتریک در دو سطح -1 gkg 1 و -1 gkg 3 و شاهد در نظرگرفته شد. در بخش اول تحقیق خاکهای تیمار شده به مواد فوق به مدت هشت هفته در رطوبت ظرفیت مزرعه و دمای0C 25 تحت انکوباسیون قرار گرفتند و نمونه های فرعی در فواصل صفر، چهار و هشت هفته از خاکها برداشته و میزان سرب و کادمیوم قابل استخراج با DTPA در خاک اندازه گیری شد. در بخش دوم با استفاده از خاک مورد نظر کشت گلدانی صورت گرفت که تیمارهای اعمال شده همانند مرحله قبل به خاک اضافه شده و پس از گذشت 60 روز از کشت سورگوم و کلزا، گیاهان برداشت شده و میزان سرب و کادمیوم جذب شده در ریشه و اندام هوایی گیاه و میزان قابل جذب آنها با عصاره گیرDTPA در خاک در زمانهای قبل و بعد از کشت اندازه گیری شد. هر دو آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل با 5 تیمار (شامل شاهد) و 4 تکرار انجام شد. اندازه گیری های آماری با استفاده از نرم افزار SAS و MSTATC انجام گردید. نتایج مرحله انکوباسیون نشان داد که مواد اصلاحی سبب کاهش معنی دار pH نسبت به شاهد شده اند. همچنین ماده اصلاحی گوگرد به همراه مایه تلقیح و اسید سیتریک در سطح gkg-1 1 در افزایش فراهمی کادمیوم و سرب در خاک بترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را داشتند. نتایج تجزیه گیاهی نشان داد که بهترین تیمار ماده اصلاحی در انتقال عناصر از ریشه به اندام هوایی توسط گیاه برای هر دو گونه تحت بررسی، گوگرد به همراه مایه تلقیح بوده است. همچنین در این بررسی نشان داده شد که گیاه کلزا پتانسیل بیشتری برای جذب سرب و کادمیوم نسبت به سورگوم دارد.

واژه های کلیدی: سرب، سورگوم، کادمیوم، کلزا، گیاه جذبی، مواد اصلاحی

عنوان مقاله [English]

Study of the Effects of Sulfur and Citric acid Amendment on Phytoextraction of cd and pb from Contaminated Soil

نویسندگان [English]

  • Z. Farzanegan
  • Gh. Savaghebi
  • H. Mirseyed Hosseini
Department of Soil Science, College of Agriculture, Tehran University (Karaj)
چکیده [English]

Abstract
The use of plants to remove contaminants from the environment and concentrate them in above-ground plant tissue is known as phytoextraction. This study was conducted to investigate the potential of phytoextraction of Pb and Cd metals canola (Brassica napus) and sorghum (Sorghum bicolor) which are high Biomass Crop and the effect of amendments on the efficiency of phytoextraction. The soil sample for the experiment was collected from an area adjacent to a Zinc Concentrate factory in west of Zanjan, Iran. Five treatments compared included powdered sulfur, sulfur plus thiobaccilus inucolum (S+I) at 8g kg -1 rate, citric acid at two levels of 1g kg-1 (CA1) and 3g kg-1 (CA2) and the control (C). The experiment was conducted in two stages. In the first stage of study, the treated soil with the above material were incubated for 8 weeks at field capacity and 25˚C temperature. In the incubation period the subsamples were collected at 0, 4 and 8 weeks to determine the amount of plant available Pb and Cd using DTPA extraction. In the second stage, a greenhouse experiment was conducted using the same soil and treatments. Sorghum and canola were planted and grown for 60 days and then the above ground parts and roots were harvested. Plant samples were analyzed for Cd and Pb content and the amount of DTPA exractable Pb and Cd were measured in soils before and after planting. Both experiments were conducted in the factorial experiment with randomized complete design with 5 treatments (including control) and 4 replications. The statistical Analysis was done using SAS and MSTATC Softwares. The resulst indicated that effect of sulfur plus thiobaccilus and citric acid at 1g.kg-1 treatments on Cd and Pb availability were highest and lowest, respectively. The pot experiment showed that the best of amendment in transfer of metal from root to shoot for two plant species was powdered sulfur plus thiobaccilus inucolum. The results of greenhouse experiment indicated that canola has higher potential for remediation of Cd and Pb from contaminated soil in comparison with sorghum.

Keywords: Lead, Cadmium, Sorghum, Canola, Phytoextraction, Amendment

CAPTCHA Image