ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج ORYZA2000در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن(واسنجی و اعتباریابی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، ایران

2 موسسه تحقیقات برنج کشور . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت ، ایران.

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی مدل ORYZA2000 در ایران، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بر روی رقم هاشمی طی سال های زراعی 1384، 1385و 1386در موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت انجام گردید. مدیریت آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و مدیریت کود نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. ارزیابی مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده شاخص سطح برگ، ماده خشک برگ، ساقه، خوشه و ماده خشک کل و مقدار نیتروژن درگیاه، با استفاده از پارامترهای ضریب تبیین، آزمون t و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده (RMSEn)، انجام گرفت. نتایج نشان داد مقدار ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده بین 51-5 درصد، شبیه سازی مقادیر ماده خشک و نیتروژن جذب شده در شرایط آبیاری و کود نیتروژن متغیر می باشد. عملکرد با ریشه میانگین مربعات خطای 464-155 کیلوگرم در هکتار و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده 11-3 درصد شبیه سازی شد. مدل مقدار شاخص سطح برگ در مقادیر پایین کود نیتروژن را بیشتر از مقدار اندازه گیری، شبیه سازی کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان از مدل ORYZA2000 برای پشتیبانی نتایج آزمایشهای تحت شرایط محدودیت آبیاری و نیتروژن استفاده کرد.

واژه های کلیدی: برنج، مدل، ارزیابی، نیتروژن، آبیاری

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Rice Growth Model ORYZA2000 under Nitrogen and Water Limited Conditions )Calibration and Validation)

نویسندگان [English]

  • E. Amiri 1
  • M. Rezaei 2
  • M. Bannayan Awal 3
1 Agricultural Department, Islamic Azad University, Lahijan Branch
2 Rice Research Institute of Iran, Rasht
3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
To evaluated ORYZA2000 model in Iran, this study was carried out during 2004 till 2007 at Rice Research Institute of Iran, Rasht. The experiment was conducted as split plot in complete randomized block design and three replicates. Three irrigation levels were the main plots and four levels of N application were allocated sup-plots model. Simulated and measured values leaf area index (LAI) and biomass of leaves, panicles, total aboveground biomass and crop N dynamics, was evaluated by adjusted coefficient of correlation; t-test of means; and absolute and normalized root mean square errors (RMSE). Results show that, with normalized root mean square errors (RMSEn) of 5–51%, ORYZA2000 satisfactorily simulated crop biomass and N uptake that strongly varied between irrigation and nitrogen fertilizer. Yield was simulated with an RMSE of 155–464 kg ha-1 and a normalized RMSE of 3–11%. Simulated LAI generally exceeded measured at low rates of nitrogen application. Results show that, ORYZA2000 could be used successfully to support N and irrigation management under the limited conditions.

Keywords: Rice, Model, Evaluation, Nitrogen, Irrigation

CAPTCHA Image