تأثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

3 دانشگاه شهرکرد

4 دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
اندازه گیری و کنترل رطوبت خاک از مؤلفه های ضروری برای اعمال روش های مدیریتی بهینه به منظور کاهش مصرف آب و بهبود کیفیت محصول است. هدف از این تحقیق افزایش کارایی مصرف آب در بخش تولیدات محصولات گلخانه و کاهش مصرف آب می‌باشد. این طرح در قالب سه تیمار پتانسیل خاک شامل آبیاری در مکش های 40 و 60 و 80 سانتی بار در 3 تکرار با استفاده از تانسیومتر پیاده شد. گیاه کشت شده خیار گلخانه‌ای بوده و شاخص‌ های رشد و عملکرد شامل وزن میوه، قطر میوه، طول میوه، قطر ساقه و سطح برگ بود، که به ترتیب توسط ترازو، کولیس و پلانیمتر اندازه گیری شد. برای اندازه گیری این شاخص ها از هر تکرار در هر تیمار 6 بوته به طور تصادفی انتخاب شد. شاخص سطح برگ در سه اندازه برگ کوچک، متوسط و بزرگ محاسبه شد. نتایج نشان داد که اعمال تیمار های 40 و 60 سانتی بار در مقایسه با تیمار 80 سانتی بار در افزایش LAI اختلاف معنی دار (001/0(p< نشان داده است میانگین شاخص سطح برگ (برگ های بزرگ) به ترتیب در تیمار 40،60 و 80 سانتی بار560، 522 و 395 سانتی متر مربع بود. نتایج آماری و مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارهای 40 و 60 سانتی بار پس از تیمار شاهد به ترتیب بیشترین عملکرد محصول (37 و 39 کیلوگرم بر متر مربع) را داشتند، این در حالی است که تیمار 80 سانتی بار کمترین میزان عملکرد (20 کیلوگرم بر متر مربع) را داشت. نتایج نشان می‌دهد میزان کارایی مصرف آب در تیمار 60، 40 و 80 سانتی بار به ترتیب 96، 84 و 49 کیلوگرم در هر متر مکعب آب بود بنابراین مکش 60 سانتی بار در افزایش کارآیی مصرف آب مؤثرتر بوده است.

واژه های کلیدی: تنش رطوبتی، تانسیومتر، شاخص سطح برگ، عملکرد، خیار گلخانه ای

عنوان مقاله [English]

Effect of Soil Moisture Stress on Yield and Growth Indexes of Greenhouse Cucumber

نویسندگان [English]

  • Sh. Moslehi 1
  • P. Najafi 2
  • S.H. Tabatabaei 3
  • N. Nourmahnad 4
1 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan)
2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan)
3 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
4 Assistant Professor, Dept. of Agriculture, Payame Noor University
چکیده [English]

Abstract
Soil moisture measurement and control is a base to employ optimal management methods for reducing water consumption and improvement of the product quality. The main objective of this research was increasing the efficiency of water consumption in a greenhouse condition. This study was carried out in the framework of three treatments of soil potential including irrigation at 40, 60 and 80 c-bar tension with three replications. The cultivated plant was the greenhouse cucumber and the growth indexes included fruit weight, fruit diameter, fruit size, stem diameter and Leaf Area Index (LAI) measured by scale, calliper and planimeter, respectively. Six plants were selected randomly from each replication in each treatment. The LAI was calculated in three small, medium and large sizes. Statistical analysis showed that treatments 40 and 60 c-bar have led to a significant yield increase (p

CAPTCHA Image