مطالعه تجزیه علف کش آترازین به وسیله باکتری های‌ سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژینوزا به عنوان منبع نیتروژن و کربن در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

چکیده
تجزیه زیستی آترازین به وسیله باکتری ها به عنوان یکی از روش های مهم زیست پالایی مطرح می باشد. تجزیه این علف کش به وسیله باکتری‌ها از جنس های گوناگونی گزارش شده است. باکتری ها معمولا آترازین را به عنوان منبع نیتروژن و کربن استفاده می کنند. هدف این مطالعه بررسی تجزیه آترازین به وسیله باکتری های سودوموناس فلورسنس (P.F) و سودوموناس آرژینوزا (P.A) در شرایط آزمایشگاهی بوده است. آزمایش در قالب کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو گونه باکتری (سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژینوزا)، سه سطح غلظت آترازین 100، 200 و 300 (میلی‌گرم در لیتر) و چهار نوع محیط کشت نمکهای معدنی (کامل، بدون نیتروژن، بدون کربن و بدون نیتروژن و کربن) بود. نتایج بدست آمده از آزمایش نشان داد که هر دو باکتری توان تجزیه آترازین در هر سه غلظت در بازه زمانی 48 ساعت را داشتند. لیکن با افزایش غلظت آترازین مقدار بیشتری از آن تجزیه شد. در سه غلظت 100، 200 و 300 میلی‌گرم در لیتر تجزیه آترازین برای باکتری سودوموناس فلورسنس به ترتیب 5/18، 91/48 و 6/72 درصد و برای باکتری سودوموناس آرژینوزا 08/19، 83/33 و 66/62 درصد بود. در تیمار محیط کشت بدون نیتروژن بیشترین تجزیه به وسیله سودوموناس فلورسنس روی داد که تفاوت معنی داری با دیگر محیط های کشت داشت. در این آزمایش حضور نیتروژن عامل محدود کننده ای در تجزیه آترازین به‌وسیله باکتری سودوموناس فلورسنس بود. لیکن فاکتور نیتروژن تفاوت معنی داری درتجزیه آترازین به وسیله سودوموناس آرژینوزا درمقایسه با دیگر محیط های کشت نداشت.

واژه های کلیدی: آترازین، تجزیه زیستی، سودوموناس آرژینوزا، سودوموناس فلورسنس

عنوان مقاله [English]

Study of Atrazine Biodegradation by Pseudomonas fluorescence and Pseudomonas aeruginosa (In Vitro)

نویسندگان [English]

  • D. Rezaei 1
  • Gh. Haghnia 1
  • A Lakziyan 1
  • M. Hassanzadeh Khayyat 2
  • H. Nasirly 2
1 Department of Soil Science, Faculty of Agricultural, Ferdowsi University of Mashhad
2 Pharmaceutical Research Center and School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Abstract
Atrazine biodegradation by bacteria is one of the most important aspects of bioremediation. Atrazine can be degraded by various species of bacteria. Bacteria use atrazine as nitrogen and carbon sources. The aim of this study was to determine atrazine degradation by Pseudomonas fluorescence and Pseudomonas aeruginosa. The experiment consisted of two Pseudomonas bacteria, three levels of atrazine concentrations (100, 200 and 300 mg.l-1) and four types of MSM medium (complete, without nitrogen, without carbon and without nitrogen and carbon source). The results showed that both bacteria were able to degrad atrazine at all concentrations. However, increasing atrazine concentration led to more degradation of this herbicide. Biodegradation of atrazine by Pseudomonas fluorescence in concentrations of 100, 200 and 300 mg.l-1 was 18.5, 48.91 and 72.6% respectively and it was 19.08, 33.83 and 62.66% respectively for Pseudomonas aeruginosa in a period of 48 hr. The most degradation of herbicide was observed by Pseudomonas fluorescence in MSM medium without N treatment. In this study nitrogen source was a limiting factor in degradation of atrazine by Pseudomonas fluorescent. Nitrogen source had no significant effect on degradation of atrazine by Pseudomonas aeruginosa in comparison with other MSM medium. In addition, the carbon source in both conditions (with and without) had no significant effect on atrazine degradation by both bacteria.

Keywords: Atrazine, Biodegradation, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescence

CAPTCHA Image