تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج

3 کرج

چکیده

چکیده
هدف اصلی این مطالعه تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه بود. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع روش تلفیقی و در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی به حساب می آید. در این مطالعه از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق را 274 نفر از بهره برداران سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه تشکیل دادند که حداقل 3 سال از سیستم های آبیاری تحت فشار استفاده کرده اند. نتایج این مطالعه نشان داد که حدود 77 درصد بهره برداران از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار راضی و 23 درصد دیگر ناراضی بوده اند. علاوه بر این سطح رضامندی بین بهره برداران سیستم قطره ای و بارانی یکسان بوده است. سطح رضامندی از سیستم-های مختلف بارانی نشان داد که بهره برداران سیستم کلاسیک ثابت، بیشترین رضایت را داشته اند. منابع آب نیز در میزان رضایت کشاورزان تاثیر گذار بوده، به طوری که بهره برداران چاه و قنات بیشترین میزان رضایت را داشته اند. همچنین مالکان شخصی اراضی راضی تر از بهره برداران فاقد زمین مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار بوده اند. علاوه بر این، بهره برداران رضایت خود را به افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات، نیاز به نیروی کار کمتر، افزایش راندمان آبیاری، یکنواختی آبیاری مزرعه، افزایش سطح زیر کشت آبی و ... ارتباط دادند. عدم رضایت خود را ناشی از کیفیت پایین قطعات و اتصالات، طراحی و اجرای نامناسب سیستم توسط شرکت ها، مسائل تشکیل پرونده و دریافت تسهیلات و عدم تناسب سیستم با شرایط آب و هوایی دانسته اند. نتایج این مطالعه می تواند کاربردهایی برای سیاستگذاران آبیاری تحت فشار داشته باشد تا بتوانند نقاط قوت و ضعف سیستم ها را بشناسند و اقدام به تدوین راهبردهای توسعه روش های نوین آبیاری نمایند.

واژه های کلیدی: آبیاری بارانی، آبیاری قطره ای، بهره برداران، رضایت

عنوان مقاله [English]

Determine Farmers’ Satisfaction Towards Pressurized Irrigation Systems in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • A. Aazami 1
  • K. Zarafshani 1
  • H. Dehghanisanij 2
  • A. Gorji 3
1 Razi University, Kermanshah
2 Agricultural Engineering Research Institute, Karaj
3 Water, and Industry of Ministry of Agricultural Jihad
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of this study was to determine farmers’ satisfaction towards pressurized irrigation systems in Kermanshah province. This study used a mixed method design with descriptive correlation emphasis. A researcher made questionnaire was used to collect data. A random sample of 274 farmers who have been equipped with pressurized irrigation systems during the last three years participated in the study. Results revealed that 77% of those farmers were satisfied with their systems whereas 23% were unsatisfied. Moreover, there was same level of satisfaction between drip and sprinkler irrigated farmers. Level of satisfaction across farmers with different sprinkler systems showed that farmers using non-portable sprinkler systems were most satisfied. Water resources also influenced farmers’ satisfaction. Those utilizing wells and khanat were more satisfied than farmers using other water resources. In addition, land owners were more satisfied than landless farmers equipped with pressurized irrigation systems. Furthermore, farmers were most satisfied with: increased yield, higher quality product, less dependence on farm workers, water use efficiency, even water distribution, and increased irrigated farms. However, farmers were least satisfied with: low quality spare parts, incompetent sprinkler designers, administrative obstacles in receiving loans, and non-adaptability of systems in different climatic conditions. The results of this study has implications for pressurized irrigation policy-makers in that they can use predictors of satisfaction in identifying weaknesses and strengths of pressurized irrigation systems when designing development strategies.

Keywords: Sprinkler irrigation, Drip irrigation, Farmer users, Satisfaction

CAPTCHA Image