تجزیه‌پذیری برخی پسماندهای گیاهی و پیامد کاربرد آنها بر تنفس و زیست توده میکروبی، و فعالیت آنزیمی خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده

چکیده
فعالیت میکروبی و فرآیندهای بیوشیمیایی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک اغلب به دلیل پایین بودن سطح ماده آلی با محدودیت کربن روبروست. از این رو، بازگرداندن پسماندهای‌گیاهی به خاک راهکاری عملی و ساده برای افزایش فعالیت جوامع میکروبی و واکنش‌های بیوشیمیایی آن می‌باشد. هدف این تحقیق مطالعه اثرات پسماندهای‌ مختلف گیاهی بر تنفس و زیست توده میکروبی و همچنین فعالیت آنزیمی خاک بود. آزمایش به صورت طرح کاملاً‌ تصادفی در سه تکرار و در شرایط آزمایشگاهی اجرا گردید. هفت نوع پسماند گیاهی رایج در اکوسیستم‌های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری شامل 1-‌گندم، 2-‌یونجه، 3-ذرت، 4-برنج، 5-‌بادام، 6-گردو و 7- انگور به همراه یک خاک بدون پسماند گیاهی به عنوان شاهد تیمارهای این مطالعه را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که افزودن پسماندهای گیاهی به خاک موجب افزایش معنی‌دار فعالیت (تنفس) و زیست توده میکروبی می‌گردد که افزایش فعالیت آنزیم‌های خاک را به همراه داشت. همچنین نتایج حاکی است که به دلیل تغییر سوبسترای آنزیمی، فعالیت آنزیم های خاک در طول دوره تجزیه پسماندهای گیاهی همواره در نوسان بود. با این حال، شدت افزایش تنفس و زیست توده میکروبی، و فعالیت آنزیمی خاک به نوع و کیفیت پسماندهای گیاهی و مرحله تجزیه آنها بستگی داشت.

واژه های کلیدی: کیفیت شیمیائی لاشبرگ، تنفس خاک، زیست توده میکروبی خاک، آنزیم های خاک، سیستم‌های زراعی

عنوان مقاله [English]

The Decomposability of Some Plant Residues and Their Susbsequent Influence on Soil Microbial Respiration and Biomass, and Enzyme Activity

نویسندگان [English]

  • F. Raiesi
  • F. Aghababaei
Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahrekord University
چکیده [English]

Abstract
Soil microbial activity and biochemical processes are often limited by carbon availability in arid- and semi-arid regions, probably due to the low organic matter content. Consequently, return of plant residues to soil is a convenient and effortless practice for increasing microbial activities and biochemical reactions. The primary objective of this study was to evaluate the effect of various plant residues on soil microbial respiration and biomass, and enzymatic activities as well. The experiment consisted of a completely randomized design (CRD) with three replications under laboratory conditions. Experimental treatments consisted of seven plant residues including wheat, alfalfa, corn, rice, almond, walnut and grape, common in agro-ecosystems of Chaharmahal va Bakhtiari province, with a control soil without plant residue addition. Results show that the added plant residues brought about a significant increase in microbial activity (soil respiration) and biomass with concurrent increases in enzyme activities in the studied soil. The results of the current study indicate that enzyme activities would alter with changes in substrate quality during the course of plant residue decomposition. However, the extent to which, soil microbial activity and biomass, and enzyme activities fluctuate depended largely upon the type and quality of plant residues used, and the stage of residue decomposition.

Keywords: Litter chemical composition, Soil respiration, Soil Microbial biomass, Soil Enzyme Activities, Cropping systems

CAPTCHA Image