واسنجی و تغییرات سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاس های زمانی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه تهران‌شمال (اقدسیه))

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
رابطه آنگستروم-پرسکات (A-P) یکی از رایجترین روشهای برآورد تابش کل خورشیدی (Rs) است. در این روش تابش کل تنها با استفاده از تعداد ساعات آفتابی محاسبه می‌شود. نکته مهم در کاربرد این روش واسنجی ضرایب آن برای هر منطقه است. اگرچه ضرایب این رابطه بصورت گسترده در سراسر جهان مطالعه وکالیبره شده‌اند، این رابطه و ضرایب آن در مقیاس‌های زمانی مختلف چندان مورد ارزیابی قرار نگرفته است. در این مقاله تغییرات ضرایب رابطه A-P در مقیاس‌های زمانی گوناگون و چگونگی تاثیر این تغییرات بر دقت برآورد Rs بررسی می‌شود. برای انجام این مطالعه از داده‌های بلنـــد مدت ایستگاه تهران‌شمال (اقدسیه) در دوره زمانی 15 ساله (2006-1992) استفاده شده و کالیبراسیون رابطه در دو مقیاس زمانی روزانه و متوسط ماهانه صورت گرفته است. در بررسی‌های صورت گرفته مشاهده شد که ضرایب رابطه A-P که با استفاده از داده‌های روزانه و ماهانه بدست می‌آیند تفاوت آشکاری با یکدیگر دارند و به‌طور کلی رابطه حاصل از تحلیـل داده‌های ماهانه دارای ضریب تبیین بالاتری (92/0=R2) است. در این مطالعه همچنین قابلیت جایگزینی روابط با یکدیگر مقایسه شده و توان کاربرد داده‌های روزانه در روابط حاصل از داده‌های روزانه و ماهانه نشانگر انعطاف‌پذیری بالای این رابطه است.

واژه‌های کلیدی: ایستگاه تهران شمال، برآورد تابش کل خورشیدی، مقیاس زمانی، واسنجی ضرایب رابطه آنگستروم- پرسکات

عنوان مقاله [English]

Calibration and Annual Changes of the Coefficients of the Angstrom-Prescott (A-P) Equation (a and b) in Different Time Scales (Case Study: Tehran North Station (Aghdasieh))

نویسندگان [English]

  • Z. Aghashariatmadary
  • M.A. Khalili
  • P. Irannejad
  • A.M. Liaghat
University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Angstrom-Prescott equation is one of the most commonly used methods for the estimation of global solar radiation (Rs) based on sunshine hours. The critical step in the application of this method's is the calibration of its coefficients for each region. Although the coefficients of the equation have been calibrated in different parts of the World, the effect of different time scales has not been considered clearly. In this article, variations of the coefficients of A-P equation in different time scales and their effects on the estimation of global solar radiation are studied. For this purpose data for the 15-year period of 1992-2006 from the Tehran-North (Aghdasieh) station in daily and monthly time scales are used. The values of the coefficients derived from the daily and monthly data were clearly different, and the equation based on monthly data has higher coefficient of determination (R2=0.92) compared to that based on the daily data (R2=0.48). We also found that the daily total solar radiation incident at the surface can be estimated well by using the A-P equation derived based on monthly data.

Keywords: Calibration of Angstrom-Prescott equation, Global solar radiation estimation, North of Tehran station, Time scales

CAPTCHA Image